Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 14-21.
DOI: 10.34172/mj.2019.015
  تعداد مشاهده چکیده: 229
  تعداد دانلود PDF: 86

مقاله پژوهشی

بررسی اثر ترکیب فعالی از خانواده ی پیرازینوئیک اسیدها بر سمیت و مرگ سلولی در رده ی سلولی لوسمی میلوئید مزمن K562

حلیمه بیگ نژاد 1 ORCID logo، مهدی محمد زاده 2 ORCID logo، مجید مهدوی 3* ORCID logo، حسین مصطفوی 4 ORCID logo

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ايران
3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ايران
4 گروه شیمی آلی و بیوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ايران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: majid.mahdavi@tabrizu.ac.ir

چکیده

زمینه: امروزه بیش از 100 نوع سرطان در دنیا شناخته شده است که از میان آن ها لوسمی یا سرطان خون یکی از شایع ترین سرطان ها است. لوسمی میلوئید مزمن (CML) از شناخته شده ترین اشکال لوسمی می باشد که 15 تا 20 درصد کل لوسمی ها را شامل می شود. امروزه تلاش ها برای یافتن ترکیبات سنتزی جدید یکی از استراتژی های پایه جهت یافتن داروهای جدید برای درمان CML است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مهار رشدی و آپوپتوزی ترکیبی از خانواده پیرازینوئیک اسیدها بر روی رده سلولی سرطانی لوسمی K562 می‌باشد.

روش‌کار: در بررسی حاضر، اثر غلظت معینی از ترکیب 2-oxo-1,2-diphenylethyl pyrazine-2-carboxylate (2-DP.P) بر روی رشد، چرخه سلولی و القای آپوپتوز سلول های K562 با استفاده از تکنیک های مختلف مورد ارزيابی قرار گرفت. جهت بررسی اثرات ترکیب 2-DP.P بر میزان زيستايی سلول، آزمون MTT به کار گرفته شد. بدین منظور تعداد 104x5 از سلول های K562 در غلظت های 25-100 میکرومولار از ترکیب 2-DP.P در فواصل 24، 48 و 72 ساعت کشت داده شدند. و برای آناليز آپوپتوز سلولی، الکتروفورز، میکروسکوپ فلورسانس و دستگاه فلوسایتومتری استفاده شدند.

یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ترکیب 2-DP.P باعث مهار رشد وابسته به غلظت و زمان در سلول های K562 میشود. IC50 ترکیب 25 میکرومولار محاسبه شد. همچنين، داده های حاصل از میکروسکوپ فلورسانس، آزمون قطعه قطعه شدن DNA و سیکل سلولی، کاهش زیستایی و مرگ سلولی از نوع آپوپتوز را توسط این ترکیب تایید کرد.

نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به اثرات مهار رشد و القای آپوپتوز توسط ترکیب 2-DP.P می توان این ترکیب را به عنوان ترکیبی جدید و موثر برای مطالعات بیشتر در درمان بیماران لوسمی پیشنهاد کرد.

کلید واژه ها: آپوپتوز, 2-DP.P, سمیت, رده سلولی K562
نحوه استناد به این مقاله: بیگ نژاد ح، محمد زاده م، مهدوی م، مصطفوی ح. اثر ترکیب فعالی از خانواده ی پیرازینوئیک اسیدها بر سمیت و مرگ سلولی در رده ی سلولی لوسمی میلوئید مزمن K562. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1398؛ 41(2):14-21
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 16 اردیبهشت 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)