Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 7-13.
DOI: 10.34172/mj.2019.014
  تعداد مشاهده چکیده: 255
  تعداد دانلود PDF: 93

مقاله پژوهشی

نقش سيستم دوپامينیرژیک D2 هسته آكومبنس و سيستم گلوتاماترژیک ناحيه پري ليمبيك بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش‌های صحرایی نر

حاتم احمدی 1* ORCID logo، پروین رستمی 2، محمد رضا زرین دست 3 ORCID logo، محمد ناصحی 4 ORCID logo

1 گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
2 گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران
3 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، ایران
4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، ایران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: hahmadi@cfu.ac.ir

چکیده

زمینه: سیستم‌های نوروترانسمیتری دوپامینی و گلوتاماتی قشر پری فرونتال و هسته اکومبنس در تنظیم رفتارهای شبه اضطرابی نقش دارند. در ضمن فعالیت سیستم دوپامینی هسته اکومبنس با ورودی های گلوتاماتی که عمدتاً از پری فرونتال می آید، تنظیم می شود. این مطالعه به نقش سيستم دوپامينیرژیک D2 هسته آكومبنس و سيستم گلوتاماترژیک ناحيه پري ليمبيك بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش‌های صحرایی نر می پردازد.

روش‌کار: این مطالعه بر پابه چهار آزمایش روی 35 گروه 8 تايي موش های صحرایی نر صورت گرفته است. بعد از گذشت 5 روز از جراحی در دستگاه استریوتاکسی، از دستگاه Elevated Plus Maze برای ثبت رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از تزریق درون مغزی داروهای quinpirole (آگونیست گیرنده D2 دوپامینی)، سولپیراید (آنتاگونیست گیرنده D2 دوپامینی)، NMDA (آگونیست گیرنده NMDA) و D-AP7 (آنتاگونیست گیرنده NMDA) استفاده شد.

یافته‌ها: تزریق یکطرفه NMDA (μg/μl9/0) در پری لیمبیک طرف چپ موجب کاهش رفتارهای شبه اضطرابی شد(P<0.01)، که تزریق D-AP7 در این ناحیه پاسخ ناشی از NMDA را متوقف کرد (P<0.01). همچنین تزریق یکطرفه سولپیراید (μg/μl6/0و4/0) به پوسته اکومبنس موجب بروز رفتارهای شبه اضطراب زدا شد (P<0.05). بعلاوه به‌کارگیری دوز بی‌اثر سولپیراید (μg/μl2/0) در پوسته اکومبنس موجب تقویت اثر دوز پایین NMDA ) P<0.05) و کاهش پاسخ دوز بالای آن در پری‌لیمبیک شد (P<0.01).

نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر اثر تنظیمی سیستم دوپامینی D2 پوسته اکومبنس بر رفتارهای شبه اضطراب‌زدای ایجاد شده از تزریق NMDA در ناحیه پری‌لیمبیک می باشد.

کلید واژه ها: هسته اکومبنس, قشر پری فرونتال, اضطراب, سیستم دوپامینرژیک, سیستم گلوتاماترژیک
نحوه استناد به این مقاله: احمدی ح، رستمی پ، زرین دست م ر، ناصحی م. نقش سيستم دوپامينرژیک D2 هسته آكومبنس و سيستم گلوتاماترژیک ناحيه پري ليمبيك بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش های صحرایی نر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي‌ـ‌درماني تبریز. 1398؛ 41(2):7-13
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 31 اردیبهشت 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)