مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 30 اردیبهشت 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 76-83.
DOI: 10.34172/mj.2021.031
  تعداد مشاهده چکیده: 65
  تعداد دانلود PDF: 25

Musculoskeletal System

تحقیقی

تاثیرکوتاهی عضله ایلیوسواس بر فعالیت عضلات سینرژیست اکستنشن مفصل ران حین راه رفتن

شیرین عالی 1* ORCID logo، شهاب االدین باقری 2 ORCID logo

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
2 گروه علوم ورزشی، دانشگاه نهاوند، همدان، ایران
نویسنده مسئول؛ ايميل: shirin.aali1365@gmail.com

چکیده

زمینه: کوتاهی فلکسورهای هیپ از عوامل خطر اصلی بروز اختلالات نوروماسکولار اندام تحتانی است که نه تنها باعث تغییر الگوهای حرکتی شده بلکه احتمالا منجر به تغییر در ویژگی‌های نوروماسکولار سایر عضلات شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کوتاهی عضله ایلیوسواس بر فعالیت الکتریکی عضلات سنیرژیست اکستنشن مفصل ران حین الگوی عملکردی راه رفتن انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه مورد شاهدی پانزده نوجوان با سن 11-14 سال با کوتاهی عضله ایلیوسواس و پانزده نوجوان سالم بر اساس معیارهای همتاسازی قد، وزن، شاخص توده بدنی، پای برتر و سابقه فعالیت ورزشی به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی سطحی عضلات دوسررانی، گلوتئوس ماکزیموس و اداکتور مگنوس طی سه مرحله فاز استقرار راه رفتن شامل تماس پاشنه، مرحله میانی و مرحله انتهایی که با فوت سوییچ مشخص شده بود ثبت شد.

یافته ها: نتایج نشان داد فعالیت الکتریکی عضله دوسر رانی در مرحله میانی (p=.002) و مرحله انتهایی فاز استقرار راه رفتن (p=.001) فعالیت الکتریکی عضله اداکتورمگنوس در مرحله انتهایی (p=.001) و مرحله میانی فاز استقرار راه رفتن (p=.04) و فعالیت الکتریکی عضله گلوتئوس ماکزیموس در مرحله انتهایی فاز استقرار راه رفتن (p=.001) در افراد با کوتاهی عضله ایلیوسواس بیشتر از همتایان سالم بود.

نتیجه گیری: افراد با کوتاهی ایلیوسواس با افزایش فعالیت الکتریکی عضله دوسررانی، اداکتور مگنوس و گلوتئوس ماکزیموس در فاز استقرار راه رفتن نسبت به همتایان سالم مواجه هستند و این تغییر استراتژی نوروماسکولار در اندام تحتانی که حاصل کوتاهی عضله ایلیوسواس هست بایستی مد نظر قرار گیرد.


کلید واژه ها: ایلیوسواس, کوتاهی عضل, راه رفتن, مفصل هیپ
نحوه استناد به این مقاله: عالی ش، یاقری ش. تاثیر کوتاهی عضله ایلیوسواس بر فعالیت عضلات سینرژیست اکستنشن مفصل ران حین راه رفتن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):76-83
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 65

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 25

Your browser does not support the canvas element.