مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 01 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 69-75.
DOI: 10.34172/mj.2021.030
  تعداد مشاهده چکیده: 49
  تعداد دانلود PDF: 20

Nervous System

تحقیقی

مقایسه ارزش تشخیصی مطالعات هدایت عصبی و موج اف در بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی دیابتیک: مطالعه گذشته نگر مقطعی

زهرا گرجی 1* ORCID logo، حمید آزاده 1 ORCID logo

1 دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: Zahra.gorji70@ymail.com

چکیده

زمینه: پلی نوروپاتی به طور معمول با تست های اعصاب حسی وحرکتی تشخیص داده می شود. این تست ها شامل اندازه‌گیری دامنه، سرعت و تاخير امواج حسی وحرکتی هستند. این امواج نمی‌توانند کل طول عصب، به‌خصوص قسمت پروگزیمال را بررسی کنند. تستی که می‌تواند کل طول عصب شامل قسمت پروگزیمال را ارزیابی کند، موج F است. هدف این مطالعه ارزیابی ارزش موج F در تشخیص پلی‌نوروپاتی بیماران مبتلا به پلی‌نوروپاتی دیابتی است.

روش کار: مطالعه گذشته‌نگر مقطعی حاضر، توانایی موج F در مقایسه با مطالعه هدایت عصبی(NCS) در تشخیص پلی‌نوروپاتی دیابتی میان 148 بیمار مبتلا به پلی‌نوروپاتی دیابتی مراجعه‌کننده به بیمارستان IOWA طی سال‌های 2018-2016 را ارزیابی می‌کند. اعصاب حرکتی مدیان، اولنار، پرونئال و تیبیال، اعصاب حسی مدیان، اولنار و سورال به هر دو روش NCS و موج F ارزیابی و تشخیص نوروپاتی در آنها مقایسه شد.

یافته ها: طبق نتایج موج F در تمام اعصاب ارزیابی شده (مدیان، اولنار، تیبیال و پرونئال) موارد غیرطبیعی را نسبت به مطالعه هدایت عصبی بیشتر آشکار می‌کند(P <0.001). توان تشخیص موارد غیرطبیعی در تمام اعصاب به روش NCS 82% و برای موج F 99% بود(P <0.001).

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها ارزیابی تاخیر هدایتی با موج F می‌تواند با دقت بیشتری نسبت به NCS پلی نوروپاتی دیابتی را تشخیص دهد. مطالعات بیشتری در این زمینه توصیه می‌شود.

کلید واژه ها: شاخص موج F, مطالعات هدایت عصبی, پلی‌نوروپاتی
نحوه استناد به این مقاله: گرجی ز، آزاده ح. مقایسه ارزش تشخیصی مطالعات هدایت عصبی و موج اف در بیماران مبتلا به پلی نوروپاتی دیابتیک: مطالعه گذشته‌نگر مقطعی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):69-75
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 49

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 20

Your browser does not support the canvas element.