Logo-mj
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 667-676.
DOI: 10.34172/mj.2021.007
  تعداد مشاهده چکیده: 238
  تعداد دانلود PDF: 126

Biochemistry

مقاله پژوهشی

تاثیر ان-استیل-سیستئین(NAC) بر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان نگهداری گلبول قرمز در شرایط بانک خون

نجمه مهردادي 1 ORCID logo، محمد رضا ديهيم 2* ORCID logo، آزاده حكمت 1 ORCID logo

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
2 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون، سازمان انتقال خون ایران، تهران، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: mrdeyhim@yahoo.com

چکیده

زمينه: استرس اکسیداتیو یکی از دلایل مهم آسیب ذخیره گلبول قرمز است که می تواند سبب کاهش عملکرد گلبول قرمز در طول ذخیره سازی آن در بانک خون گردد. در این مطالعه به تاثیر ان – استیل سیستئین (NAC) به عنوان ترکیب آنتی اکسیدان، بر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت نگهداری این فرآورده خونی پرداخته می شود..

روش کار: در این مطالعه تجربی، 10عدد کیسه خون حاوی گلبول قرمز متراکم تهیه شده در مرکز نوآوری سازمان انتقال خون ایران، بصورت تصادفی ساده انتخاب گردید و به تاثیر NAC بر متغیرهای آسیب اکسیداتیو، متغیرهای متابولیسم و تاثیر آن بر متغیرهای هماتولوژیک گلبول قرمز در طول مدت نگهداری فرآورده گلبول قرمز پرداخته شد. نتایج بدست آمده بین دو گروه گلبول قرمز تیمار با NAC و گروه فاقد NAC (گروه کنترل) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.

يافته ها: در این مطالعه مشاهده شد که غلظت لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) در گروه دارای NAC به مراتب کمتر از گروه شاهد بود. همچنین غلظت مالون دی آلدئید (MDA) به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد در طول مدت نگهداری گلبول قرمز، افزایش کمتری داشت. ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز در گلبول های قرمز تیمار با NAC به مراتب بیشتر از گروه شاهد بود، بخصوص در روز 28 نگهداری گلبول قرمز (P <0.05).

نتيجه گيري: نتایج بدست آمده نشان داد که شاید NAC بتواند با حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی گلبول قرمز سبب کاهش آسیب اکسیداتیو در گلبول‌های قرمز در طول مدت ذخیره سازی آن شده و بدین ترتیب در آینده بتوان از آن در جهت افزایش بقا و حفظ کیفیت گلبول های قرمز در طول مدت نگهداری استفاده کرد.

کلید واژه ها: آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز, آسیب ذخیره گلبول قرمز, نگهداری گلبول قرمز در بانک خون, ان-استیل – سیستئین
نحوه استناد به این مقاله: مهردادی ن، دیهیم م ر، حکمت آ. تاثیر ان-استیل-سیستئین(NAC) بر آسیب اکسیداتیو و متابولیسم گلبول قرمز در طول مدت زمان نگهداری فرآورده گلبول قرمز در شرایط بانک خون. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(6):667-676
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 19 فروردین 1398
انتشار الکترونیکی: 06 اسفند 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)