مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 05 مرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 16-21.
DOI: 10.34172/mj.2021.022
  تعداد مشاهده چکیده: 60
  تعداد دانلود PDF: 22

Biochemistry

تحقیقی

مقایسه تجویز کلرال هیدرات خوراکی و دکسمدتومیدین داخل بینی در آرام بخشی کودکان برای انجام الکتروانسفالوگرافی

معصومه برهاني 1 ORCID logo، محمد رضا حبیب زاده 1 ORCID logo، امیر شفا 1* ORCID logo

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
*نویسنده مسئول؛ ایمیل: shafa_amir@yahoo.com

چکیده

زمینه: الکتروانسفالوگرافی ثبت فعالیت های الکتریکی مغز است و برای تشخیص اختلال عملکرد مغزی و تعیین محل آسیب مغزی و فعالیت‌های تشنجی و... استفاده می‌شود. با توجه به عدم همکاری کودکان، تجویز داروهای آرامبخش قبل از این اقدام تشخیصی نیاز است. دارو آرامبخش استفاده شده باید کودک را آرام کرده و هیچ اثری روی فعالیت الکتریکی مغز نداشته باشد. تاکنون مطالعه‌ای برای مقایسه اثرات کلرال هیدرات خوراکی و دکسمدتومیدین داخل بینی در آرامبخشی کودکان قبل از الکتروانسفالوگرافی انجام نشده است و هدف این مطالعه مقایسه اثرات آرامبخشی کلرال هیدرات خوراکی و دکسمدتومیدین داخل بینی قبل الکتروآنسفالوگرافی بین کودکان است.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان و روی 62 کودک کاندید الکتروانسفالوگرافی انجام شد. سن، وزن و داده‌های بالینی شامل نمره آرامبخشی، فشار متوسط شریانی، تعداد تنفس، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی و تعداد ضربان قلب در زمان قبل از تجویز دارو، 15، 30، 45 و 60 دقیقه پس از مصرف دارو، ثبت و تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین سنی کودکان کاندید الکتروانسفالوگرافی 32/1 ±90/16 ماه بود و35 نفر (56.5%) آنها پسر بودند. نتایج، تفاوت معناداری را در دو گروه از نظر آرامبخشی، فشار متوسط شریانی، تعداد تنفس و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نشان نداد (p> 0.05). اما اختلاف دو گروه برای متغیر تعداد ضربان قلب از نظر آماری معنادار است. تعداد ضربان قلب درگروه B (گروه دکسمدتومیدین) به طور معناداری کمتر ازگروه A (گروه کلرال هیدرات خوراکی) بود (p = 0.032). همچنین زمان به عنوان یک عامل تاثیرگذار در تغییر میانگین نمره آرامبخشی، فشار متوسط شریانی، تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب نقش دارد (p< 0.05). اما اثر معناداری در تغییر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی ندارد(p = 0.478).

نتیجه گیری: استفاده از کلرال هیدرات خوراکی تاثیر بیشتری نسبت به دکسمدتومیدین داخل بینی در حفظ ضربان قلب داشت اما در کل نتایج بررسی ها تفاوت معناداری را در دو گروه از نظر داده های بالینی نشان نداد و نمره آرامبخشی کودکان در دو گروه یکسان بود.

کلید واژه ها: کلرال هیدرات, دکسمدتومیدین, الکتروانسفالوگرافی, کودکان, آرامبخشی
نحوه استناد به این مقاله: برهانی م، حبیب زاده م ر، شفا ا. مقایسه تجویز کلرال هیدرات خوراکی و دکسمدتومیدین داخل بینی در آرامبخشی کودکان برای انجام الکتروانسفالوگرافی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):16-21
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 60

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 22

Your browser does not support the canvas element.