مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 18 اردیبهشت 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 29-34.
DOI: 10.34172/mj.2021.024
  تعداد مشاهده چکیده: 63
  تعداد دانلود PDF: 27

Biochemistry

تحقیقی

مقایسه اثرات کرم هيدروكينون 5 درصد همراه ليزر نان-ابلیتیو فرکشنال 1540 اربیوم YAG و کرم هيدروكينون 5 درصد به تنهايي در درمان ملاسما

محمدرضا رنجکش 1 ORCID logo، سانای عزیزی فرد 2* ORCID logo، حمیده عظیمی علمداری 1 ORCID logo، ندا قربانی خسرو شاهی 2 ORCID logo

1 گروه پوست و مو، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: sanay.azizifard@gamil.com

چکیده

زمينه: ملاسما یک هیپرملانوزیس اکتسابی با درمان اغلب مشكل است. در اين مطالعه اثرات و عوارض درمان ملاسما با کرم هيدروكينون 5% همراه ليزر فركشنال 1540 اربيوم و كرم هيدروكينون 5% به تنهايي بررسی شده است.

روش كار: 40 بيمار زن 18 تا 60 ساله مبتلا به ملاسما انتخاب و به دو گروه 20 نفره تقسيم شدند، گروه 1 با كرم هیدروکینون 5% به تنهايي و گروه 2 با كرم هیدروکینون 5% همراه لیزر نان-ابلیتیو فرکشنال 1540 اربیوم YAGبه صورت سه جلسه با فواصل یک ماهه درمان شدند. پيشرفت درمان با شاخص وسعت و شدت ملاسما (MASI Score) ارزيابي شد.

یافته ها: دو گروه از لحاظ شاخص ملاسما (MASI score) ، در ماه اول درمان تفاوت معني‌دار نداشتند(p = 0/135) اما طي ماه دوم تا پنجم دو گروه مطالعه تفاوت معني‌دار داشتند (p <0.05) و شاخص ملاسما در گروه دوم به طور مشخص بیشتر كاهش يافته بود. بروز عوارض در دو گروه يكسان بود و دو گروه از لحاظ بروز عوارض(اريتم، هيپرپيگمانتاسيون، هيپوپيگمانتاسيون) تفاوت معناداري باهم نداشتند (p= 0/746, 0/158, 0/574, 0/135, 0/135 به ترتیب ماه اول، ماه دوم، ماه سوم و ماه چهارم).

نتیجه‌گيري: در مطالعه حاضر درمان تركيبي هيدروكينون همراه با ليزر نتايج بهتري در درمان ملاسما داشت، ولي با توجه به برخي اختلاف نظرها در استفاده از ليزر در درمان ملاسما، انجام مطالعات وسيع‌تر با تعداد نمونه بيشتر توصيه مي شود.


کلید واژه ها: ملانوز, ليزر, هيدروكينون
نحوه استناد به این مقاله: رنجکش م ر، عزیزی فرد س، عظیمی علمداری ح، قربانی خسرو شاهی ن. مقایسه اثرات کرم هيدروكينون 5 درصد همراه لیزر نان-ابلیتیو فرکشنال 1540 اربیوم YAGو کرم هيدروكينون 5 درصد به تنهايي در درمان ملاسما. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):29-34
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 63

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 27

Your browser does not support the canvas element.