مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 26 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 425-432.
DOI: 10.34172/mj.2020.064
  تعداد مشاهده چکیده: 36
  تعداد دانلود PDF: 25

تحقیقی

تعیین میزان کلونیزاسیون بینی با استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در کادر درمانی بیمارستان‌های سینا و امام رضا در سال 1396

پرویز صالح 1 ORCID logo، محمد امین رضازاده ساعتلو 1* ORCID logo، مهسا ایرانی 1

1 مرکز تحقیقات کلیه, دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز. ایران
* نویسنده مسؤول: Dr_amin_re@yahoo.com

چکیده

زمینه: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) بیشترین پاتوژن مقاوم به ضدمیکروبی در بیمارستان‌ها شناخته شده است که ممکن است هم کادر درمان و هم بیماران را آلوده کند. همچنین شایع‌ترین محل کلونیزاسیون آن قسمت قدامی بینی و حلق است. به منظور پیشگیری و کنترل عفونت و تعیین نقش پرسنل درمانی بعنوان حاملین عفونت، این مطالعه با هدف تعیین میزان کلونیزاسیون بینی با MRSA در کادر درمانی بیمارستان‌های سینا و امام رضا تبریز در 1396 انجام شد.

روش‌کار: در این مطالعه مقطعی که به بررسی 400 نفر پرداخته است، از تمام کادر درمانی بیمارستان‌های سینا و امام رضا در سال 1396 که مایل به شرکت در این مطالعه بودند با وارد کردن سواپ سر پنبه‌ای استریل به ناحیه قدامی بینی نمونه‌گیری انجام شد. سپس بلافاصله در آزمایشگاه در محیط مانیتول سالت آگار و بلاد آگار به مدت 24 ساعت کشت داده شد و به مدت 48 تا 72 ساعت انکوبه گردید. جهت تعیین سویه‌های MRSA از روش دیسک سفوکسیتین در محیط کشت مولر هینتون آگار استفاده گردید. از روش های آماری توصیفی و آزمون Chi2 برای آنابیز آماری استفاده شد. مقادیر p-value کمتر از 05 /0 معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها: 55 درصد افراد (220 نفر) ناقل استافيلوکوکوس اورئوس بودند که میانگین سنی آنان 27/38±72/8 سال و 8/61 درصد آنها مرد بودند. در افراد ناقل فراوانی محل بخش خدمت افراد، بخش داخلی بود. و شایع‌ترین بیماری سیستمیک دیابت بود. 8/41 درصد سابقه بستری قبلی بیمارستانی و2/78 درصد مصرف آنتی‌بیوتیک داشتند. همچنین مقاومت به متی‌سیلین، در 7/32 درصد افراد مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: کنترل مرتب عوامل عفونی و استفاده به جا از آنتی‌بیوتیک می‌تواند در کنترل ناقلین و حتی موارد مقاوم به دارو (MRSA) موثر باشد.


کلید واژه ها: استافیلوکوک اروئوس, متی‌سیلین, مقاومت دارویی, کادر درمان
نحوه استناد به این مقاله: صالح پ، رضازاده ساعتلو م ا، ایرانی م. تعیین میزان کلونیزاسیون بینی با استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین در کادر درمانی بیمارستان سینا و امام رضا در سال 1396. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(4):425-432
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 36

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 25

Your browser does not support the canvas element.