مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 20 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 572-580.
DOI: 10.34172/mj.2020.081
  تعداد مشاهده چکیده: 21
  تعداد دانلود PDF: 33

Physiology

تحقیقی

تاثیر مکمل‌یاری کوتاه مدت بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر کورتیزول و تستوسترون سرمی مردان کشتی گیر متعاقب یک فعالیت ورزشی وامانده ساز

داوود توانگر 1 ORCID logo، عباس صادقی 2 ORCID logo، حسن پوررضی 2* ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علامه قزويني، قزوین، ایران
2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: purrazi.h@gmail.com

چکیده

زمینه: استفاده از مکمل HMB با رویکرد کاهش پروتئولیز و افزایش توده عضلانی از شیوع بالایی در بین ورزشکاران برخوردار است. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مکمل‌یاری کوتاه مدت بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر کورتیزول و تستوسترون سرمی مردان کشتی‌گیر، متعاقب یک فعالیت ورزشی وامانده‌ساز انجام شد.

روش‌کار: ۱۶ مرد کشتی‌گیر به صورت تصادفی در دو گروه مکمل HMB (۴۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن؛ ۸ نفر) و دارونما (۸ نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه، پس از دو هفته مکمل‌یاری، یک فعالیت ورزشی را تا سرحد واماندگی اجرا کردند. نمونه‌گیری خونی برای اندازه‌گیری کورتیزول و تستوسترون سرمی قبل از شروع مکمل‌یاری (حالت پایه)، قبل از شروع فعالیت وامانده‌ساز، بلافاصله، یک ساعت و ۲۴ ساعت بعد از اتمام فعالیت ورزشی وامانده‌ساز انجام شد. داده‌های حاصل شده توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و تی مستقل، تجزیه و تحلیل شدند (۰۵/۰P<).

یافته‌ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مکمل و دارونما در رابطه با کورتیزول سرمی حالت استراحت (قبل از اجرای فعالیت ورزشی) و متعاقب اجرای فعالیت وامانده‌ساز (بلافاصله، یک ساعت و ۲۴ ساعت بعد) وجود ندارد (۰۵/۰<P). با این حال، تفاوت معنی‌‌داری بین دو گروه مکمل HMB و دارونما در مورد تستوسترون سرمی و نسبت تستوسترون به کورتیزول حالت استراحت (قبل از اجرای فعالیت ورزشی) و متعاقب اجرای فعالیت ورزشی وامانده‌ساز مشاهده شد (۰۵/۰P<).

نتیجه‌گیری: در کل، می‌توان عنوان کرد که مکمل‌دهی کوتاه‌مدت HMB بر کورتیزول سرمی مردان کشتی‌گیر، قبل و متعاقب یک فعالیت ورزشی وامانده‌ساز تاثیری ندارد اما می‌تواند موجب افزایش قابل توجه تستوسترون سرمی در قبل و متعاقب یک فعالیت ورزشی وامانده‌ساز گردد

کلید واژه ها: بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات, تستوسترون, کورتیزول, فعالیت ورزشی وامانده‌ساز, مردان کشتی‌گیر
نحوه استناد به این مقاله: توانگر د، صادقی ع، پوررضی ح. تاثیر مکمل‌یاری کوتاه مدت بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات (HMB) بر کورتیزول و تستوسترون سرمی مردان کشتی گیر متعاقب یک فعالیت ورزشی وامانده ساز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):572-580
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 21

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 33

Your browser does not support the canvas element.