مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 20 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 591-600.
DOI: 10.34172/mj.2020.083
  تعداد مشاهده چکیده: 12
  تعداد دانلود PDF: 10

تحقیقی

تمرین تناوبی شدید بیان ژن BDNF هیپوکامپ را افزایش و مقدار سرمی TNF-α را در موش‌های صحرایی دیابتی کاهش می‌دهد

شقایق عباسی 1 ORCID logo، ندا خالدی 1* ORCID logo، حسین عسگری 2 ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 گروه علوم گیاهی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی و منابع طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل : n.khaledi@khu.ac.ir

چکیده

زمینه: افراد دیابتی دچار اختلالات زیادی از جمله آسیب نورونی در هیپوکامپ می‌شوند و BDNF یک عامل موثر در این زمینه است. این عامل در هیپوکامپ بیشترین تاثیر را می‌گذارد همچنین TNF-α یک عامل التهابی است که در دیابت افزایش می‌یابد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در هیپوکامپ و میزان سرمی TNF-α موش‌های صحرایی نر ویستار بود.

روش‌کار: برای این مطالعه، تعداد 48 سر موش صحرایی نر ویستار (4 هفته‌ای) با وزن 10±150 گرم در 4 گروه موش‌های دیابتی(n=12) ، دیابت تمرین (n=12)، کنترل (n=12) و کنترل تمرین (n=12) دسته بندی شدند. جهت القا دیابت از روش تزریق صفاقی محلول STZ (50 میلی‌گرم بر کیلوگرم) استفاده گردید. بعد از یک هفته آشناسازی با محیط و تمرین، پروتکل تمرین تناوبی شدید شامل 3 روز تمرین در هفته به مدت 6 هفته با شدت 50 تا 110 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی انجام شد. 24 ساعت بعد از اتمام تمرین، آزمون عملکردی گرفته شده و 48 ساعت بعد از آزمون عملکردی، حیوانات تشریح شدند. درنهایت بیان ژن BDNF با استفاده از تکنیک Real Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که تمرین تناوبی شدید بیان ژن BDNF را افزایش و بیان پروتئین TNF-α را کاهش داده‌است. همچنین افزایش وزن هیپوکامپ همراه با افزایش بیان ژن BDNF در گروه دیابت تمرین تناوبی شدید، مشاهده شده است.

نتیجه‌گیری: تمرین می‌تواند از تحلیل بافت هیپوکامپ و همچنین از آسیب به حافظه که بر اثر دیابت اتفاق می افتد جلوگیری کند، همچنین تمرین تناوبی شدید بر حفظ میزان آمادگی جسمانی افراد دیابتی موثر است، بنابراین تمرین تناوبی شدید برای بهبود در شرایط جسمی و زندگی افراد دیابتی توصیه می شود.


کلید واژه ها: تمرین تناوبی شدید, TNF-α, عامل نوروتروفیک مشتق شده از مغز, زمان رسیدن به واماندگی
نحوه استناد به این مقاله: عباسی ش، خالدی ن، عسکری ح. تمرین تناوبی شدید بیان ژن BDNF هیپوکامپ را افزایش و مقدار سرمی TNF-α را در موش‌های صحرایی دیابتی کاهش می‌دهد. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):591-600
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 12

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 10

Your browser does not support the canvas element.