مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 27 آذر 1397
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 556-563.
DOI: 10.34172/mj.2020.079
  تعداد مشاهده چکیده: 16
  تعداد دانلود PDF: 21

Physiology

تحقیقی

تاثیر مکمل‌سازی Q10 بر پاسخ ناشی از ورزش، بر برخی شاخص‌های ضدالتهابی، لکوسیتوز و آسیب عضلانی و کبدی مردان دونده

مصطفی آرمان‌فر 1* ORCID logo، افشار جعفری 2 ORCID logo، امیر شکیب 1 ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
*ایمیل نویسنده مسؤول: mostafaarmanfar@yahoo.com

چکیده

زمینه: بروز آسیب‌های سلولی در بافت‌های مختلف بدن و پاسخ التهابی طی رقابت‌های ورزشی شدید مانند رقابت دو نیمه‌استقامت، امری بدیهی است. بنابراین هدف تحقيق حاضر تعيين تاثیر دریافت یک روزه (حاد) و 14 روزه کوآنزیم Q10 بر برخی شاخص‌های ضدالتهابی، التهابی و آسیب عضلانی و کبدی مردان دونده نخبه پس از رقابت دوی 3000 متر بود.

روش‌‌کار‌: در مطالعه‌ نیمه‌تجربی حاضر، 18 مرد دونده میان‌مسافت (سن 24-19 سال، درصد چربی 9-7% و اکسيژن مصرفی بيشينه 58-62 ميلي‌ليتر/کيلوگرم/دقيقه) به صورت تصادفی و دوسویه‌کور در دو گروه نه نفری همگن کوآنزیمQ10 یا شبه‌دارو (5 ميلي‌گرم/کیلوگرم/وزن بدن/روز) جايگزين شدند. همه‌ آزمودنی‌ها پس از یک و 14 روز مصرف کوآنزیم Q10 یا شبه‌دارو در یک پروتکل وزرشی شبه‌رقابتی (دویدن 3000 متر) شرکت کردند. تعداد لکوسیت‌ها، اینترلوکین-10 (IL-10)، اسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) هر دو گروه قبل و 24 ساعت بعد از دو وهله رقابت دو 3000 متری در ابتدا و انتهای دو هفته مکمل‌سازی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحليل واريانس مکرر، تعقیبی بونفرونی و تی مستقل بررسی شد (p<0.05).

يافته‌ها: مکمل‌سازی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 ، افزایش ناشی از ورزش AST و ALT و تعداد لکوسیت‌ها پس از رقابت دو 3000 متر را به طور معنی‌داری کاهش داد. با این حال، مکمل‌سازی حاد تاثیر معنی‌داری بر هیچ یک از شاخص‌ها نداشت. همچنین، مکمل‌سازی کوتاه مدت تاثیر معنی‌داری بر غلظت استراحتی و پاسخ ناشی از ورزش IL-10 نداشت.

نتيجه‌گيري: مکمل‌سازی کوتاه‌ مدت کوآنزیم Q10 می‌تواند موجب کاهش غلظت و پاسخ نشانگرهای التهابی، آسیب کبدی و عضلانی به فعالیت ورزشی رقابتی و وامانده‌ساز گردد.

کلید واژه ها: دونده نیمه استقامتی, کوآنزیم Q10, لکوسیتوز, التهاب, آسیب سلولی
نحوه استناد به این مقاله: آرمان‌فر م، جعفری ا، شکیب ا. تاثیر مکمل‌سازی Q10 بر پاسخ ناشی از ورزش بر برخی شاخص‌های ضدالتهابی، لکوسیتوز و آسیب عضلانی و کبدی مردان دونده. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):556-563
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 16

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 21

Your browser does not support the canvas element.