Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397؛40(5): 63-71.
  تعداد مشاهده چکیده: 168
  تعداد دانلود PDF: 62

مقاله پژوهشی

تاثیر مصرف مکمل گلوکز و شش هفته تمرین بلندمدت وامانده ساز بر پاسخ پروتئین شوک حرارتی70 در مردان غیرورزشکار

علی قاسمی کهریزسنگی* ORCID logo، محسن اکبرپور

1 گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: a.gh2535@yahoo.com

چکیده

زمينه: هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير شش هفته تمرين بلندمدت وامانده ساز همراه با مصرف گلوكز بر پاسخ HSP70 مردان غيرورزشكار بود.

روش کار: تعداد 18 نفر مرد سالم(میانگین سن: 5/2±5/21 سال، میانگین وزن: 5/9±1/73 کیلوگرم) که فعاليت بدني منظم نداشتند انتخاب و به طور تصادفي در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند: گروه گلوكز- تمرین (n = 6)، گروه تمرین- دارونما (n = 6) و گروه کنترل (n = 6). در سه مرحله قبل از شروع دوره تمريني(پیش آزمون)، بلافاصله پس از اتمام اولين جلسه تمريني(پس آزمون اول) و بلافاصله پس از اتمام آخرين جلسه تمريني پس از شش هفته (پس آزمون دوم) نمونه هاي خوني از سياهرگ زند اعلي جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق جمع آوري شد. غلظتHSP70 سرم بوسيله تکنيک ELISA اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت معنی داری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معني داري نيز α=0.05 استفاده شد.

يافته ها: مقادیرHSP70 سرم در مرحله پس آزمون دوم در سه گروه به ترتیب1/1±8/3، 2/1±9/3 و 2/1±8/2ng/ml بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر تفاوت معنی داری در گروه گلوکز- تمرین بین هر سه مرحله را نشان داد (P<0.01). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از تفاوت معني داري بين مرحله پیش آزمون با پس آزمون اول و پس آزمون دوم و همچنین بین پس آزمون اول با پس آزمون دوم بود (P<0.05). نتایج آزمون اندازه گیریهای مکرر تفاوت معنی داری در گروه تمرین- دارونما بین هر سه مرحله را نشان داد (P<0.05). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تمرین- دارونما، حاکی از تفاوت معني داري بين مرحله پیش آزمون با پس آزمون اول و بین پس آزمون اول با پس آزمون دوم بود (P<0.05).

نتيجه گيري: تمرين وامانده ساز بهمراه مصرف گلوكز بر سازگاري در پاسخ عامل ضداسترسي HSP70، اثربخش تر از تمرين وامانده ساز به تنهایی مي باشد.

کلید واژه ها: تمرين تخلیه گلیکوژنی, مکمل گلوکز, مردان غیرورزشکار
نحوه استناد به این مقاله: قاسمی کهریزسنگی ع، اکبرپور م. تاثیر مصرف مکمل گلوکز و شش هفته تمرین بلند مدت وامانده ساز بر پاسخ پروتئین شوک حرارتی70 در مردان غیرورزشکار. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1397؛ 40(5):63-71
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 12 بهمن 1395
انتشار الکترونیکی: 22 آذر 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)