Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397؛40(5): 55-62.
  تعداد مشاهده چکیده: 211
  تعداد دانلود PDF: 44

مقاله پژوهشی

تشخیص هوشمند اختلال گفتاری با استفاده از سیستم پردازش سیگنال صوت

ایمان عباس پور کازرونی ORCID logo، حسن مسلمی* ORCID logo، فاطمه حورعلی ORCID logo

1 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر، مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين، اسفراین، ايران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: h.moslemi@esfarayen.ac.ir

چکیده

زمينه: صوت یکی از جنبه های گفتار است. در این پژوهش، هدف بررسی و ارزیابی سیگنال صوتی جهت تعیین شدت اختلال گفتاری و همچنین وضوح گفتار است. تاکنون روش ها جهت ارزیابی گفتار به صورت کیفی بوده است.

روش‌ کار: با مشورت متخصصان گفتار درمانی یک جمله شامل 5 کلمه و 8 هجا تعیین شد و از 80 نفر نمونه گیری شد که به صورت تصادفی در میان افراد سالم و از گروه های سنی و جنسیت مختلفی انتخاب شده اند. افراد ناسالم نیز از میان دانش آموزان مراکز استثنایی به صورت تصادفی انتخاب شده اند. از میان نمونه های انتخاب شده 50 شخص سالم و 30 نفر دارای اختلالات گفتاری هستند. در این مقاله، سیستم هوشمندی طراحی شده که بر اساس اصول پردازش گفتار و تصویر، می تواند افراد سالم را از افراد دارای اختلالات گفتاری تفکیک کند.

يافته‌ها: از آنجا که تشخیص وجود اختلالات گفتاری، معمولا تنها بر اساس تشخیص متخصصان گفتار درمانی و بر اساس اصول شنیداری انجام می شده است لذا با سیستم پیشنهادی طراحی شده در این مقاله، می توان عملیات تشخیص را به صورت هوشمند و با دقت بسیار بالا و بدون خطای انسانی انجام داد.

نتيجه‌ گيري: نتایج حاصل نشان دهنده تفکیک افراد با دقت بیش از 92% بوده است که در مقایسه با نتایج سایر گزارشات نتیجه بسیار قابل قبولی می باشد. درصد خطای سیستم پیشنهادی که منجر به تکرار آزمایش شده است هم در حدود 7% می باشد.

کلید واژه ها: وضوح گفتار, کیفیت صوت, دسته بندی, جمع آوری داده
نحوه استناد به این مقاله: عباسپور کازرونی ا، مسلمی ح، حورعلی ف. تشخیص هوشمند اختلال گفتاری با استفاده از سیستم پردازش سیگنال صوت. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1397؛ 40(5):55-62
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 14 مهر 1395
انتشار الکترونیکی: 22 آذر 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)