Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397؛40(5): 38-47.
  تعداد مشاهده چکیده: 483
  تعداد دانلود PDF: 165

مقاله پژوهشی

مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین

نیلوفر دربندی* ORCID logo، سمیرا مقدسی ORCID logo، حمیدرضا مومنی ORCID logo

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک،‌ اراک، ایران
*نویسنده مسئول: *نويسنده مسئول؛ ایمیل:، پست الکترونیکی: N-Darbandi@araku.ac.ir

چکیده

زمینه: در این پژوهش، اثرات متفورمین به دو صورت حاد و مزمن بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد.

روش کار: 48 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 220-250 گرم به 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (سالین-سالین)، گروه استرپتوزوتوسین (استرپتوزوتوسین-سالین)، گروه های تیمار با استرپتوزوتوسین به همراه متفورمین به صورت یک نوبته، یک هفته، سه هفته و یازده هفته. تزریق درون بطن مغزی استرپتوزوتوسین (mg/kg3) در روز اول و سوم پس از جراحی و تزریق درون صفاقی متفورمین (mg/kg200) یا سالین (ml/kg) روزانه از یک روز قبل از جراحی تا پایان دوره تیمار انجام گرفت. پس از تست رفتاری، حیوانات کشته و مغز آنها فیکس شد و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ بررسی شد. آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSS، ANOVA و نرم افزار Prisme انجام گرفت.

یافته ها: تزریق STZ به طور معناداری به خاطر آوری حافظه (p<0/001) و تعداد نورون های سالم (p<0/001) ناحیه CA1را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. استفاده از متفورمین در تیمارهای یک نوبته، یک هفته و سه هفته اثرات ناشی از STZرا بهبود بخشید (p<0/001). اما متفورمین در دوره تیمار یازده هفته تاثیر معناداری بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم در ناحیه CA1 هیپوکامپ نداشت (p>0/05).

نتیجه گیری: مصرف حاد و مزمن متفورمین اثرات متفاوتی بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ دارد.

کلید واژه ها: متفورمین, استرپتوزوتوسین, حافظه, هیپوکامپ

نحوه استناد به این مقاله: دربندی ن، مقدسی س، مومنی ح ر. مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر بازخوانی حافظه و تعداد نورون های سالم ناحیهCA1 هیپوکامپ در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1397؛ 40(5):38-47
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 16 آذر 1395
انتشار الکترونیکی: 22 آذر 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)