Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397؛40(5): 7-14.
  تعداد مشاهده چکیده: 190
  تعداد دانلود PDF: 47

مقاله پژوهشی

ارزيابی شاخص سلامت عناصر روی و کادميوم در ادويه جات دارچين، فلفل سياه و فلفل قرمز عرضه شده در همدان

زهرا آذرشب ORCID logo، سهيل سبحان اردکانی* ORCID logo

1 گروه محيط زيست، دانشکده علوم پايه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ايران
*ايميل نويسنده رابط: s_sobhan@iauh.ac.ir

چکیده

زمینه: ادویه جات با قابلیت تجمع فلزات سنگین از زمان های گذشته به عنوان یکی از متداول ترین طعم دهنده ها و چاشنی ها با منشا طبیعی به مقادیر قابل توجه در تهیه مواد غذایی حتی به عنوان دارو برای درمان بیماران استفاده شده اند. این پژوهش با هدف تعیین شاخص سلامت عناصر روی و کادمیوم در دارچین، فلفل سیاه و فلفل قرمز مصرفی در شهر همدان در سال 1394 انجام یافت.

روش کا ر: بعد از تهیه 18 نمونه از هر یک از ادویه جات مورد مطالعه، آماده سازی و هضم اسیدی نمونه ها در آزمایشگاه، غلظت عناصر روی و کادمیوم توسط دستگاه جذب اتمی به ترتیب به روش شعله ای و کوره گرافیتی تعیین شد. پردازش آماری نتایج نیز توسط نرم افزار SPSS انجام یافت.

یافته ها: کمینه و بیشینه میانگین غلظت عناصر در نمونه های ادویه بر حسب میلی گرم در کیلوگرم برای روی با 1/0±43/0 و 14/0±6/0 به ترتیب مربوط به دارچین و فلفل قرمز و برای کادمیوم با 01/0±02/0 و 01/0±03/0 به ترتیب مربوط به دارچین و فلفل سیاه و در همه موارد کم¬تر از رهنمود WHO بود. همچنین مقادیر شاخص سلامت (HI) برای همه ادویه جات کوچک تر از یک بود.

نتیجه گیری: با استناد به نتایج این پژوهش مصرف کنترل شده ادویه جات مورد مطالعه عواقب مخاطره آمیز بهداشتی برای مصرف کنندگان ندارد، اما به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از شرایط بهینه فرآوری، مجاورت رویشگاه ها با مناطق صنعتی و آلوده به فلزات سنگین، توسعه استفاده از کودهای آلی به‌ویژه کمپوست و همچنین لجن فاضلاب حاوی فلزات سنگین به عنوان کود و مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی، نسبت به پایش مقادیر تجمع یافته فلزات سنگین در مواد غذایی پرمصرف به ویژه سایر ادویه جات به منظور حفظ ایمنی غذایی توصیه می شود.

کلید واژه ها: ادویه, روی, کادمیوم, ارزیابی تاثیرات سلامت, ایمنی غذایی
نحوه استناد به این مقاله: سبحان اردکانی س، آذرشب ز. ، سبحان اردکانی س. ارزيابی شاخص سلامت عناصر روی و کادميوم در ادويه­جات دارچين، فلفل سياه و فلفل قرمز عرضه شده در همدان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1397؛ 40(5): 7-14
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 آذر 1395
انتشار الکترونیکی: 22 آذر 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)