مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 20 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 501-510.
DOI: 10.34172/mj.2020.073
  تعداد مشاهده چکیده: 26
  تعداد دانلود PDF: 28

تحقیقی

مقایسه تاثیر انفوزیون پروپوفول و ایزوفلوران در نگهداری بیهوشی بر سطح قندخون حین عمل، بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

محمدفرزاد ملک زاده 1* ORCID logo، محمد گلپرور 2 ORCID logo

1 کمیته تحقیقات دانشجویان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2 گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
* نویسنده مسؤول ؛ ایمیل: Far333zadmalekzadeh@gmail.com

چکیده

زمینه: دیابت ملیتوس نوع 2 نوعی بیماری مزمن متابولیک است که به عنوان شایع‌ترین نوع دیابت شناخته شده و با هایپرگلایسمی، مقاومت به انسولین و ناکارآیی نسبی انسولین ارتباط دارد. ایزوفلوران و پروپوفول دو داروی پر کاربرد در بیهوشی هستند که اثرات مختلف بر سیستم‌های گوناگون بدن دارند، با این حال بررسی‌های محدودی در ارتباط با اثرات این دو دارو بر میزان قندخون در بیماران دیابتی انجام شده است. هدف این مطالعه مقایسه اثرات استفاده از پروپوفول و ایزوفلوران بر سطح قندخون بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو و کاندید انجام اعمال جراحی است.

روش‌کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده و بر روی گروهی از بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 که کاندید انجام جراحی‌های الکتیو بوده‌اند انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی آسان و بر اساس ترتیب مراجعه انتخاب شده و پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج، به مطالعه وارد شدند. ابتدا اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت شده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تحت دریافت ایزوفلوران و پروپوفول جای گرفتند. قبل از عمل و نیز طی بیهوشی، هر 15 دقیقه علایم حیاتی بیماران ثبت گردید و همچنین پیش از جراحی و یک ساعت پس از شروع داروی نگهدارنده بیهوشی، سطح گلوکز خون بیماران با گلوکومتر اندازه‌ گیری گردید.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری میان میانگین سطح قند خون قبل از عمل جراحی در هیچ یک از گروه‌های مطالعه دیده نشد. همچنین، اختلاف میانگین سطح قندخون در دو گروه ایزوفلوران و پروپوفول بدون تفاوت معنی‌دار بود (P< 0.05). مقایسه سطح قندخون قبل از عمل و در دقیقه 60 از شروع عمل در هر گروه نشان داد در گروه ایزوفلوران، سطح قندخون در دقیقه 60 از شروع عمل نسبت به قبل اختلاف معنی‌دار پیدا نکرده (P= 0.3) ولی در گروه پروپوفول، سطح قندخون در دقیقه 60 شروع از عمل، به طور معنادار کاهش پیدا کرده است (P= 0.014).

نتیجه‌گیری: نگهداری بیهوشی بوسیله انفوزیون پروپوفول در مقایسه با استفاده استنشاقی از ایزوفلوران در حین عمل می‌تواند منجر به کاهش میزان قندخون یک ساعت پس از شروع عمل نسبت به قبل از عمل ‌گردد.

کلید واژه ها: قندخون, ایزوفلوران, پروپوفول, داروهای بیهوشی
نحوه استناد به این مقاله: ملک‌زاده م ح ، گلپرور م. مقایسه تاثیر انفوزیون پروپوفول و ایزوفلوران در نگهداری بیهوشی بر سطح قندخون حین عمل بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):501-510
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 26

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 28

Your browser does not support the canvas element.