مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 01 اسفند 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 386-393.
DOI: 10.34172/mj.2020.059
  تعداد مشاهده چکیده: 39
  تعداد دانلود PDF: 34

Microbiology and Immunology

تحقیقی

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله­های بالینی مولد ESBL و تعیین ارتباط آنزیمی با نوع نمونه بالینی

مهیار پرباران 1 ORCID logo، رضا حبیبی پور 1* ORCID logo، سارا رجائی 1 ORCID logo

1 گروه ميكروبيولوژي، دانشكده علوم پايه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، ايران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل Habibipour@iauh.ac.ir

چکیده

زمینه: تفاوت در نوع ایزوله بالینی ممکن است در فراوانی آنزيم‌های بتالاکتاماز وسيع الطيف (ESBLs) در برخی باکتری‌های گرم منفی موثر باشد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی ایزوله­های بالینی مولد ESBL و تعیین ارتباط آنزیمی با نوع نمونه بالینی می‌باشد.

روش‌کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، باکتری‌های اشریشیا‌کلی، سودوموناس آئروژینوزا، آسینتوباکتر بومانی، کلبسیلا پنومونیه و انتروباکترکلوآکه با استفاده از آزمون‌های بیوشیمیایی شناسایی شدند. برای تعیین سویه‌های ESBL‌ از آزمون دیسک ترکیبی استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها، از آزمون Chi-Square با دامنه معنی­داری 5/0 ≤Pاستفاده شد.

یافته‌ها: از مجموع270 ایزوله گرم منفی جدا گردیده، 95 ایزوله 18/35 درصد تولید کننده آنزیم ESBL بودند. از این 95 ایزوله، 28 ایزوله 47/29درصد اشریشیا‌‌کلی، 22 ایزوله 15/23 درصد سودوموناس آئروژینوزا، 19 ایزوله 20 درصد آسینتوباکتر بومانی، 17 ایزوله 89/17درصد کلبسیلا پنومونیه و 9 ایزوله 3/33 درصد انتروباکتر‌کلوآکه بودند. ارتباط معنی‌داری بین حضور آنزیم ESBL با نوع نمونه بالینی مشاهده گردید، به طوری که ایزوله‌های دارای این آنزیم در نمونه‌های زخم و ادرار دارای بیشترین فراوانی بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به مشاهده ارتباط بین نوع نمونه بالینی و فراوانی آنزیم ESBL در سویه‌های مقاوم، برخی عوامل محیطی و متغیرهای زمینه‌ای مانند نوع نمونه بالینی می‌توانند فراوانی آنزیم‌ ESBL را افزایش دهند.

کلید واژه ها: عفونت باکتریایی, عفونت انتروباکتریاسه, بتالاکتاماز, مقاومت دارویی
نحوه استناد به این مقاله: پرباران م، حیبی‌پور ر، رجایی س. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های بالینی مولد ESBL و تعیین ارتباط آنزیمی با نوع نمونه بالینی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز.1399؛42(4):386-393
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 39

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 34

Your browser does not support the canvas element.