مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 26 آذر 1397
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 581-590.
DOI: 10.34172/mj.2020.082
  تعداد مشاهده چکیده: 13
  تعداد دانلود PDF: 14

Biochemistry

تحقیقی

تاثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌دهی سیر بر سطوح استراحتی آمینوترانسفرازهای سرمی در مردان چاق

پژمان زاهدی 1 ORCID logo، جبار بشيري 1* ORCID logo، فرهاد غلامی 2 ORCID logo

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتي و انساني، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ايران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: bashiri.jabbar@gmail.com

چکیده

زمینه: چاقی عامل خطر بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری های متابولیک، قلبی‌عروقی و نیز از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز اختلالات و بیماری‌های کبدی است. مطالعات نشان می‌دهند که تعدیل سبک زندگی مانند تغییر در سطح فعالیت بدنی و تغذیه سالم می‌تواند در بهبود عملکرد کبد مفید باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر همزمان تمرینات هوازی و مصرف مکمل سیر بر سطوح سرمی آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز(ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) مردان چاق بود.

روش کار: در یک کارآزمایی بالینی، 40 مرد چاق با شاخص توده بدنی بیشتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی در چهار گروه تمرین با مکمل، مکمل، تمرین با دارونما و دارونما قرار گرفتند. گروه دارونما و سیر هر روز به مدت هشت هفته، به ترتیب دو عدد کپسول حاوی500 میلی­گرم نشاسته و پودر سیر ( هر کپسول حاوی 500 میلی‌گرم) مصرف کردند. گروه‌های تمرین علاوه­بر مصرف مکمل سیر یا دارونما به مدت هشت هفته به اجرای تمرینات هوازی(70-50 درصد ضربان قلب بیشینه، 40-20 دقیقه، 3 جلسه در هفته) روی نوارگردان پرداختند. اندازه‌گیری‌های مربوط به نمونه‌گیری خونی در ابتدا و 48 ساعت پس از آخرین جلسه به صورت ناشتا انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی ‌وابسته، تحلیل ‌واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی، در سطح معنی‌داری (05/0 >P) تحلیل شد.

یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان داد که سطوح ALT و AST پس از هشت هفته تمرین و مصرف مکمل سیر به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. همچنین، تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های تجربی و دارونما از لحاظ تغییرات ALT و AST مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: می توان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی و مصرف سیر به طور مستقل می‌تواند آمینوترانسفرازهای سرمی را کاهش دهد. با این‌حال، مصرف سیر تاثیر مضاعفی بر تاثیرات تمرین هوازی ندارد.

کلید واژه ها: تمرین, سیر, آلانین آمینوترانسفراز, آسپارتات آمینوترانسفراز, چاقی
نحوه استناد به این مقاله: زاهدی پ، بشیری ج، غلامی ف، تاثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل دهی سیر بر سطوح استراحتی آمینوترانسفرازهای سرمی در مردان چاق. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):581-590
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 13

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 14

Your browser does not support the canvas element.