مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 01 اسفند 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 394-401.
DOI: 10.34172/mj.2020.060
  تعداد مشاهده چکیده: 38
  تعداد دانلود PDF: 26

Biochemistry

تحقیقی

اثر استفاده طولانی مدت از بریس کمری بر طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضلات تنه و اندام تحتانی در سالمندان دارای کمر درد با پای پرونیت طی راه رفتن

امیرعلی جعفرنژادگرو 1* ORCID logo، فرشاد قربانلو 2 ORCID logo، قادر قانع 2

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: amiralijafarnezhad@gmail.com

چکیده

زمینه: کمردرد یک بیماری پیچیده است که بین مهره‌های کمری و مهره‌های خاجی اتفاق می­افتد و تحت تاثیر عواملی است که اغلب در هنگام تلاش برای انجام یک عمل خاص یا یک برخورد ایجاد می­شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده طولانی مدت از بریس کمری بر روی طیف فرکانس فعالیت الکترومایوگرافی عضلات در سالمندان دچار کمر درد با پای پرونیت بود.

روش‌کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. پانزده بیمار دچار کمر درد با پای پرونیت به عنوان گروه تجربی (سن: 7/2±3/68 سال) و 15 بیمار دارای کمردرد با پای پرونیت به عنوان گروه کنترل (سن: 9/3±0/69 سال) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. بریس کمری مورد استفاده در این پژوهش از نوع Sacro Lumbar Support، مدل BB-OPPO 2065 و ساخت کشور تایوان بود. فعالیت الکتریکی عضلات تنه و اندام تحتانی با دستگاه الکترومایوگرافی طی فعالیت راه رفتن طی پیش و پس­آزمون ثبت شد. تمامی تحلیل­های آماری در نرم­افزار SPSS و با آزمون تحلیل واریانس دوسویه در سطح معنی­داری 05/0 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج در گروه تجربی نشان داد میزان فرکانس الکتریکی عضله دوقلوی داخلی کاهش معنی­داری را طی پس آزمون در مقایسه با پیش­آزمون داشت (P<0.002). همچنین در گروه تجربی دو عضله مورب خارجی(P<0.007) و راست شکمی (P<0.001) افزایش معنی­داری را طی پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون نشان دادند.

نتیجه‌گیری: یافته­ها نشان داد که بریس کمری مورد استفاده قابلیت افزایش فعالیت عضلات شکم را در افراد دچار کمردرد با پای پرونیت دارد.


کلید واژه ها: بریس کمری, بیماران کمردرد, پای پرونیت, الکترومایوگرافی
نحوه استناد به این مقاله: جعفرنژاد گرو ا ع، قربانلو ف، قانع ق. اثر استفاده طولانی مدت از بریس کمری بر طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضلات تنه و اندام تحتانی در سالمندان دارای کمر درد با پای پرونیت طی راه رفتن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4):394-401
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 38

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 26

Your browser does not support the canvas element.