مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 11 دی 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 362-372.
DOI: 10.34172/mj.2020.056
  تعداد مشاهده چکیده: 58
  تعداد دانلود PDF: 35

تحقیقی

تاثیر دو جلسه فعالیت بی‌هوازی بر تعداد زیر رده‌های لکوسیتی، عملکرد بی‌هوازی و مقدار لاکتات خون زنان ورزشکار با کنترل تاثیر مزاحم شیفت پلاسما

کریم آزالی علمداری 1* ORCID logo، هادی روحانی 2 ORCID logo، زینب باقری 3 ORCID logo

1 گروه علوم ورزشي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
3 اداره آموزش و پرورش منطقه یک زنجان، زنجان، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: k.azali@azaruniv.ac.ir

چکیده

زمینه: به دلیل لحاظ نکردن تاثیر مزاحم شیفت پلاسما به عضلات فعال، اکثر نتایج موجود در مورد توزیع انواع زیر رده‌های لکوسیتی پس از جلسات ورزش متوالی در یک روز قطعیت ندارند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو جلسه فعالیت بی‌هوازی صبح و بعد از ظهر بر تعداد زیر رده‌های لکوسیتی، عملکرد بی‌هوازی و مقدار لاکتات خون زنان ورزشکار با کنترل تاثیر مزاحم شیفت پلاسما بود.

روش‌کار: روش تحقیق از نوع تجربی بود که در آن 30 زن ورزشکار پس از اندازه‌گیری ترکیب بدنی به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم گردیدند و گروه تجربی در دو جلسه (ساعت نه‌ صبح و سه ‌بعد از ظهر)، فعالیت بی‌هوازی (سه ‌بار اجرای آزمون رست متوالی) شرکت کردند. قبل و یک ‌ساعت پس از پایان هر جلسه، نمونه‌های خون جمع‌آوری، و تاثیر مزاحم شیفت پلاسما بر نتایج کنترل گردید.

یافته‌ها: هر جلسه منجر به افزایش تعداد کل لکوسیت‏ها و زیررده‌های مونوسیتی، لنفوسیتی و گرانولوسیتی و لاکتات خون گردید (P<0.05). روند افزایش کل لکوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها و در ساعات متعاقب جلسه صبح ادامه داشت، ولی در این فاصله تعداد مونوسیت‌ها و لاکتات به مقادیر طبیعی و تعداد لنفوسیت‌ها حتی به کمتر از مقادیر طبیعی رسید (P<0.05). در جلسه بعد از ظهر حداقل و میانگین توان بی‌هوازی کمتر از جلسه صبح بود (P<0.05).

نتیجه‌گیری: با این که حتی در زنان ورزشکار ورزیده نیز پس از حذف تاثیر مزاحم شیفت پلاسما، تاثیر دو جلسه تمرین بی‌هوازی شدید متوالی در صبح و بعد از ظهر در ایجاد لکوسیتوز و در ادامه لنفوسیتوپنی تایید گردید، ولی به دلیل کمبود شواهد مشابه و برخی محدودیت‌های روش‌شناختی، هنوز نیاز به بررسی‌های بیشتر باقی است.

کلید واژه ها: بی‌هوازی, بازیافت, حجم پلاسما, لکوسیتوز, لکوپنی
نحوه استناد به این مقاله: آزالی علمداری ک، روحانی ه، باقری ز. تاثیر دو جلسه فعالیت بی‌هوازی بر تعداد زیر رده‌های لکوسیتی، عملکرد بی‌هوازی و مقدار لاکتات خون زنان ورزشکار با کنترل تاثیر مزاحم شیفت پلاسما. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4): 362-372
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 58

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 35

Your browser does not support the canvas element.