مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 23 تیر 1398
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 410-416.
DOI: 10.34172/mj.2020.062
  تعداد مشاهده چکیده: 125
  تعداد دانلود PDF: 59

Surgery

تحقیقی

اثر ديكلوفناك سدیم قبل از عمل در کاهش نیاز به داروهای مخدر بعد از جراحی دیسک کمر

سیدیزدان دخت غفاری 1 ORCID logo، مسعود تربتی 2 ORCID logo، حسین علیخواه 3* ORCID logo

1 گروه جراحی، مرکز آموزشی درمانی امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
2 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
3 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: Alikhah78@gmail.com

چکیده

زمینه: کنترل مؤثر درد بعد از جراحی، نه تنها به عنوان یک عامل رضایت بخش بیمار می­باشد، بلکه میزان مورتالیته و موربیدیته همراه آن و طول مدت بستری در بیمارستان را نیز کاهش می­دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر تسکین دردی شیاف ديكلوفناك سدیم قبل از عمل در کاهش استفاده از مخدرهای بعد از جراحی دیسک کمر در یک فضا پرداخته است.

روش‌کار: تعداد 84 بیمار دچار دیسکوپاتی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای تبریز با میانگین سنی 76/5 ± 74/51 سال در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور شرکت کردند. برای بیماران به طور تصادفی یک ساعت قبل از جراحی شیاف دیکلوفناک 100 میلیگرم یا پلاسبو از راه رکتال تجویز شده بود. بعد از اتمام جراحی بیماران به طور تصادفی در یکی از دو گروه «الف» (گروه دیکلوفناک) و «ب» (دارونما) قرار داده شدند. ميزان تسکین درد بر اساس مقیاس آنالوگ بینایی و مقدار مورفین کلی تزریقی در طول 24 ساعت برای کاهش درد در دو گروه مقایسه شد.

یافته‌ها: در این مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری از لحاظ میزان تسکین درد در دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد و درد در هر دو گروه به طور مؤثر کاهش یافت (P<0.05). در میزان مصرف کلی مورفین، ضعف، خستگی و خشکی مخاطات در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی­داری وجود داشته است؛ بطوری که میزان مصرف کلی مورفین در گروهی که از شیاف دیکلوفناک استفاده شده بود، کمتر از گروه پلاسبو بوده است (P<0.05).

نتیجه‌گیری: استفاده از شیاف دیکلوفناک سدیم قبل از جراحی دیسک در یک فضا باعث کاهش دوز کلی مورفین مورد استفاده بعد از عمل جهت تسکین درد و کاهش برخی عوارض مورفین از جمله ضعف، خستگی و خشکی مخاطات می‌شود.

کلید واژه ها: جراحی دیسک, دیکلوفناک سدیم, مورفین
نحوه استناد به این مقاله: دخت‌غفاری س ی، تربتی م، علیخواه ح. اثر ديكلوفناك سدیم قبل از عمل در کاهش نیاز به داروهای مخدر بعد از جراحی دیسک کمر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4):410-416
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 125

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 59

Your browser does not support the canvas element.