مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 21 مهر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 295-302.
DOI: 10.34172/mj.2020.048
  تعداد مشاهده چکیده: 123
  تعداد دانلود PDF: 60

Nervous System

تحقیقی

فراوانی کمبود ویتامین 12 B و عوارض عصبی مرتبط با گاز N2O درپرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-1396

فهیمه فلاح 1 ORCID logo، احمد چیت ساز 2* ORCID logo، لیلی آدینه 3 ORCID logo، امیر میر محمد صادقی 4 ORCID logo

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2 گروه بیماری‎های مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، مرکز تحقیقات بیمارستان الزهر اصفهان، اصفهان، ایران
3 گروه بیهوشی، گروه بیهوشی، بیمارستان الزهرا اصفهان، اصفهان، ایران
4 گروه جراحی قلب و عروق، گروه جراحی عمومی، بیمارستان الزهرا اصفهان، اصفهان، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: Chitsaz@med.mui.ac.ir

چکیده

زمینه: هدف از اجرای این مطالعه بررسی میزان ویتامین 12 B در پرسنل شاغل در اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان و مقایسه‌ی وضعیت افراد دارای سطوح مختلف این ویتامین با یکدیگر می‌باشد.

روش‌کار: این مطالعه بر روی 51 نفر پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی انجام گرفت. نخست اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان دریافت گردید. سپس نمونه‌ی خون افراد جهت بررسی سطح ویتامین 12 B بررسی شد و وضعیت سلامت سیستم عصبی شرکت کنندگان توسط یک نورولوژیست بر اساس چک لیست بررسی و ثبت گردید. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 آنالیز گردید.

یافته‌ها: سطوح ویتامین 12 B پایین در 25 شرکت کننده مثبت گزارش شد و 26 شرکت کننده سطوح ویتامین 12 B طبیعی داشتند. شرکت کنندگان به دو گروه دارای کمبود ویتامین 12 B و گروه دارای سطح نرمال ویتامین 12 B تقسیم شدند که میان دو گروه از نظر سن، سابقه‌ی کاری، ساعات کاری در روز، روزهای کاری در هفته و معاینات عصبی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (P > 0.05). کارشناسان بیهوشی نسبت به کارشناسان اتاق عمل، بهیاران و پرستاران در معرض خطر بیش‌تری برای کمبود ویتامین 12 B قرار داشتند (P < 0.001). در تمامی شغل‌ها، نتایج معاینات طبیعی بیش‌تر از نتایج مختل بوده است اما این تفاوت‌ها معنی‌دار نبوده‌اند (P > 0.05).

نتیجه‌گیری: کمبود ویتامین 12 B در میزان قابل توجهی از افراد شرکت کننده در این مطالعه مشاهده می‌شود و کارشناسان بیهوشی سطوح پایین ویتامین 12 B را بیش‌تر از سایر پرسنل اتاق عمل دارند. در این مطالعه، کاهش سطوح ویتامین 12 B با بروز عوارض عصبی ارتباط معنی‌داری را نشان نداد.

کلید واژه ها: ویتامین 12 B, کارشناس اتاق عمل, معاینات عصبی, کمبود ویتامین 12 B
نحوه استناد به این مقاله: فلاح ف، چیت‌ساز، آدینه ل، میرمحمد صادقی ا. فراوانی کمبود ویتامین 12 B و عوارض عصبی مرتبط با گاز N2O درپرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-1396. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 295-302
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 123

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 60

Your browser does not support the canvas element.