مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 04 دی 1397
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 373-380.
DOI: 10.34172/mj.2020.057
  تعداد مشاهده چکیده: 40
  تعداد دانلود PDF: 29

Physiology

تحقیقی

تاثیر تمرین شنا بر بیان ژن‌های ان- کادهرین، بتا- کاتنین و امرین در بافت بطن چپ قلب موش‌های صحرایی نر

معصومه اسدی 1 ORCID logo، حسن متین همایی 2* ORCID logo، فرشاد غزالیان 3 ORCID logo

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: hasanmatinhomaee@gmail.com

چکیده

زمینه: فعالیت بدنی و تمرینات ورزشی با کاهش عوامل خطرزا، نقش حفاظتی در برابر بیماری های قلبی- عروقی ایفا می‌کنند. شنا به عنوان یکی از بهترین فعالیت­های هوازی و یک روش تمرینی برای جلوگیری و درمان بیماری‌های قلب توصیه گردیده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین شنا بر بیان ژن‌های ان- کادهرین، بتا-کاتنین و امرین در بطن چپ عضله قلبی موش‌های صحرایی نر ویستار می‌باشد.

روش‌کار: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (8 هفته‌ای) با میانگین وزن ( 33±237 گرم) به صورت تصادفي در سه گروه کنترل (8)، کنترل 8 هفته‌ای (8) و تمرین شنا (8) قرار گرفتند. گروه تمرین در یک برنامه 8 هفته‌ای شنا (هر هفته 5 جلسه 30 دقیقه‌ای با شدت متوسط) شرکت کردند و گروه کنترل به زندگی معمول خود ادامه دادند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، بافت قلب موش‌ها برداشت و بیان ژن‌های ان- کادهرین، بتا-کاتنین و امرین با استفاده از روش بررسی شد. داده‌ها، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد (P<0.05).

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد بیان ژن‌های ان-کادهرین و بتا-کاتنین در گروه تمرین شنا به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود، ولی بیان ژن امرین به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس این یافته‌ها، به‌ نظر می‌رسد 8 هفته تمرین شنا با افزایش بتا-کاتنین و ان-کادهرین روش کارآمدی در بهبود ساختار و عملکرد سلول‌های عضله قلب باشد.

کلید واژه ها: تمرین شنا, بتا-کاتنین, ان-کادهرین, امرین
نحوه استناد به این مقاله: اسدی م، متین همایی ح، غزالیان ف. تاثیر تمرین شنا بر بیان ژن‌های ان- کادهرین، بتا-کاتنین و امرین در بافت بطن چپ قلب موش‌های صحرایی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(4):373-380
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 40

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 29

Your browser does not support the canvas element.