مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 02 مهر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 254-262.
DOI: 10.34172/mj.2020.043
  تعداد مشاهده چکیده: 132
  تعداد دانلود PDF: 89

Physiology

تحقیقی

مقایسه تأثیرتمرین هوازی، مکمل‌سازی عصاره گياهي مرزنجوش و ترکیب آنهابرنشانگرهای فشار اکسایشی و التهابی درموش‌های صحرایی

قادر رحیم زاده 1 ORCID logo، محمد علی آذربایجانی 2* ORCID logo، حسن متین همایی 2 ORCID logo

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل:

چکیده

زمینه: استفاده از مکمل‌های گياهي مانند عصاره مرزنجوش به عنوان روشی برای تعدیل پاسخ اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی پیشنهاد شده است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر 12 هفته تمرین هوازی، مکمل‌سازی عصاره مرزنجوش و ترکیب آنها بر نشانگرهای فشار اکسایشی و التهابی در موش‌های صحرایی بود.

روش­ کار: در مطالعه تجربی حاضر، 40 موش صحرایی نر‌ در چهار گروه کنترل (سه ماهه و شش ماهه)، مرزنجوش، تمرین و ترکیب تمرین و عصاره جایگزین شدند. تمرین شامل 12 هفته تمرین هوازی 5 روز در هفته در 80-75 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه روی نوارگردان بود. همچنین، مکمل‌سازی مرزنجوش شامل دریافت عصاره اتانولی مزرنجوش بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه‌ تمرین نمونه خونی برای تعیین سطوح مالون دی‌آلدئید (MDA)، ظرفیت ضداکسایشی تام (TAC)، سوپراکساید دیسموتاز (SOD) و پروتئین واکنش‌گر-C (CRP) گرفته شد و با استفاده از روش الایزا سطوح آنها اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصله با روش تحلیل واریانس دوراهه و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند (05 /0>P).

یافته‌ها: غلظت SOD در هر سه گروه تجربی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود و در گروه تمرین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه مزرنجوش و ترکیبی بود. همچنین، غلظت MDA و CRP در هر سه گروه تجربی کمتر از گروه کنترل بود (05 /0>P). به علاوه، غلظت TAC تنها در گروه تمرین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین، غلظت CRP در گروه ترکیبی به طور معنی‌داری کمتر از گروه تمرین و مرزنجوش بود.

نتیجه‌گیری: به ­نظر می‌رسد استفاده از مکمل‌سازی عصاره مرزنجوش در کنار تمرینات ورزشی هوازی با افزایش توان ضداکسایشی و کاهش تولید ROS به کاهش فشار اکسایشی کمک می‌کند.

کلید واژه ها: تمرینات هوازی, مرزنجوش, استرس اکسایشی, التهاب, موش صحرایی
نحوه استناد به این مقاله: رحیم زاده ق، آذربایجانی م ع، متین همایی ح. مقایسه تأثیر تمرین هوازی، مکمل‌سازی عصاره گياهي مرزنجوش و ترکیب آنها بر نشانگرهای فشار اکسایشی و التهابی در موش‌های صحرایی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 254-262
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 132

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 89

Your browser does not support the canvas element.