مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 17 مهر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 326-333.
DOI: 10.34172/mj.2020.052
  تعداد مشاهده چکیده: 109
  تعداد دانلود PDF: 59

Physiology

تحقیقی

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی در شرایط محیطی مختلف بر سلول‌‌های پیش‌ساز اندوتلیال و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن

سحر کمانکش 1 ORCID logo، وحید تادیبی 2* ORCID logo، ناصر بهپور 2 ORCID logo، فرهاد نعلینی 3 ORCID logo

1 دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
3 گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: vahidtadibi@razi.ac.ir

چکیده

زمینه: اختلال در عملکرد اندوتلیال عروقی از شرایط پاتولوژیکی است که ممکن است به دلیل عوارض ناشی از چاقی در سرخرگ‌های مختلف ایجاد شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی در شرایط محیطی مختلف بر سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال (Endothelial Progenitor Cells ,EPCs) (نشانگر CD34) و LDL اکسیدشده (oxLDL) و پروتئین واکنشگر C (C-Reactive Protein ,CRP) در مردان دارای اضافه وزن بود.

روش‌کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود، بدین منظور 30 نفر از دانشجویان پسر دارای اضافه وزن شهرستان کرمانشاه با میانگین سنی 13/1±8/19سال به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی در 3 گروه تمرین مقاومتی هیپوکسیک و نورموکسیک و هیپوکسی استراحتی قرار گرفتند و پروتکل‌ها را 8 هفته، هر هفته 3 بار با شدت 70 درصد 1RM اجرا می‌کردند. قبل و بعد از دوره مداخلات، سلول‌های CD34، oxLDL و CRP اندازه‌گیری شدند. از آزمون‌های تی استیودنت، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ویلکاکسون و کراسکال‌والیس برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج ما کاهش معنی‌داری را در سطوح CRP و oxLDL در گروه‌های مقاومتی هیپوکسیک (P=0.001, P=0.005)، مقاومتی نورموکسیک (P=0.003, P=0.013) و هیپوکسی استراحتی (P=0.003, P=0.005) به ترتیب نشان داد. اما تفاوت معنی‌داری بین تغییرات گروه­ها مشاهده نشد. سلول‌های CD34 پس از تمرین مقاومتی هیپوکسیک (P=0.005)، مقاومتی نورموکسیک (P=0.005) و هیپوکسی استراحتی (P=0.004) افزایش معنی‌داری یافت. اما تفاوت معنی‌داری بین تغییرات گروه‌‌ها مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه آثار مشابه هیپوکسی استراحتی با دیگر گروه‌ها بر متغیرهای پژوهش شاید بتوان به هنگام آسیب‌دیدگی و شرایط خاص افراد از هیپوکسی استراحتی به عنوان راهکاری سودمند برای برخی افراد دارای اضافه وزن استفاده نمود.

کلید واژه ها: تمرین مقاومتی, سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال, لیپوپروتئین با چگالی پایین اکسیدشده, هیپوکسی
نحوه استناد به این مقاله: کمانکش س، تادیبی و، بهپور ن، فرهاد نعلینی ف. اثر 8 هفته تمرین مقاومتی در شرایط محیطی مختلف بر سلول‌‌های پیش‌ساز اندوتلیال و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 326-333
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 109

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 59

Your browser does not support the canvas element.