مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 06 شهریور 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 340-347.
DOI: 10.34172/mj.2020.054
  تعداد مشاهده چکیده: 105
  تعداد دانلود PDF: 62

Pharmacology

تحقیقی

تاثير آموزش در پیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

محمد امین ولیزاد حسنلویی 1 ORCID logo، حمداله شریفی 2* ORCID logo، آیدین زینالی 1 ORCID logo، خاتون حسینی 3 ORCID logo

1 گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2 گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
3 بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: sharifi_md1992@yahoo.com sharifi_md1992@yahoo.com

چکیده

زمینه: ترومبوآمبولي یک عارضه جدی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد. آموزش اجرای دستورالعمل پیشگیری موثر توسط پزشکان میزان بروز آن رادر بیماران در معرض خطر کاهش می‌دهد .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش در پیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام ارومیه بود.

روش‌کار: این مطالعه مقطعی پس از تایید کمیته اخلاق دانشگاه و شورای پژوهشی بیمارستان با بررسی 252 پرونده بیماردر دو مرحله قبل و بعد از مداخله آموزشی انجام شد و در طی آن پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی بر اساس گایدلاین کتاب اصول طب داخلی هاریسون چاپ نوزدهم (2015) از نظر اندیکاسیون پیشگیری، دوزاژ صحیح، نوع پیشگیری و موارد منع مصرف و خطای پیشگیری برای پزشکان معالج در بخش مراقبت های ویژه آموزش داده شد. پس از اتمام مطالعه و استخراج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از تستهای آماری لازم نظیر T-Test Independent و Chi-Square جهت تفسیر استفاده شد.

یافته‌ها: از نظر جنسي اکثراً بيماران مذکر (59/51%) و میانگین سنی در گروه های قبل و بعد از مداخله به ترتیب 12/58 و 58/56 سال بود.در بررسی پرونده‌های بیماران در قبل و بعد از آموزش، استفاده از داروهای ضد انعقاد در گروه مداخله افزایش و روش‌های غیر دارویی کاهش داشت. مواردی که پروفیلاکسی با دارو ممنوعیت داشت از 9/7% به 8/4%(p= 0.054) و مواردی که دوز داروی ضد انعقاد صحیح تجویز نشده بود از 6/51% به 2/18% (p= 0.025)و مواردی که انتخاب داروی ضد انعقاد اشتباه بود از 3/10% به 4% (p= 0.038) کاهش یافت. پیشگیری صحیح از 2/30% به 73% (p= 0.045) افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: با برگزاری جلسات آموزشی می‌توان برای جلوگیری از بروز ترومبوز وریدی دربیماران با خطر بالا، روش پیشگیری صحیح را استفاده کرد که شاید باعث کاهش فراوانی بروزترومبوز وریدهای عمقی و عواقب آن شد.

کلید واژه ها: آموزش, بخش مراقبتهای ویژه, پیشگیری ترومبوز ورید عمقی
نحوه استناد به این مقاله: ولی‌زاد حسنلوئی م ا، شریفی ح، زینالی آ، خاتون حسینی خ. تاثير آموزش در پیشگیری صحیح از ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 340-347
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 105

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 62

Your browser does not support the canvas element.