Logo-mj
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236.
doi: 10.34172/mj.2020.040
  تعداد مشاهده چکیده: 1588
  تعداد دانلود PDF: 625

Physiology

مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT)، مقاومتی و استقامتی بر بیان miRNA-210 و غلظت HIF-1 سرم مردان جوان ورزشکار

کریم آزالی علمداری 1* ORCID logo، مصطفی آرمان‌فر 2 ORCID logo

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: * نویسنده مسوول؛ ایمیل: ، پست الکترونیکی: k.azali@azaruniv.ac.ir

چکیده

زمینه: microRNA (miRNA) شاخص‌های زیستی جدیدی هستند که در بسیاری از فرآیندهای زیستی و بیان ژن درگیر هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT)، مقاومتی و استقامتی بر بیان miRNA-210 و غلظت ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ-1آﻟﻔا (HIF-1 ) سرمی مردان ورزشکار جوان بود.

روش‌کار: در این مطالعه ‌نیمه‌تجربی، 40 مرد ورزشکار جوان 20-18 ساله انتخاب و پس از همگن‌سازی بر اساس توان هوازی و یک تکرار بیشینه (1RM) به صورت تصادفی در چهار گروه HIIT، مقاومتی، استقامتی و کنترل جایگزین شدند. سپس، هشت هفته، هر هفته 4-3 جلسه تمرین HIIT (8-6 تکرار دویدن 60-30 ثانیه‌ای با شدت تمام و 4-5/3 دقیقه استراحت بین هر تکرار)، تمرین استقامتی (40-30 دقیقه دویدن در محدوده 75-70 درصد ضربان قلب ذخیره) و تمرین مقاومتی (یک برنامه تمرین دایره‌ای شامل سه نوبت 8-6 تکراری حرکات پرس سینه، جلو بازو، پرس پا، هاگ و جلو پا در 80-75 درصد 1RM با هشت تکرار) بود. نمونه‌های خونی، 24 ساعت قبل و بعد از مداخله تمرینی جمع‌آوری شدند. در نهایت با استفاده از تحلیل واریانس تک راهه و آزمون تی همبسته نتایح حاصله تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: بیان miRNA-210 و غلظت HIF-1 بعد از هر سه نوع تمرین افزایش یافت (P<0.05). با این حال، افزایش miRNA-210 و HIF-1 در گروه HIIT بیشتر از دو گروه دیگر بود (P<0.05) و تفاوت معنی‌داری بین گروه تمرین استقامتی و مقاومتی مشاهده نشد (P>0.05).

نتيجه ­گیری: هر سه نوع تمرین سبب افزایش بیان miRNA-210 و غلظت HIF-1 می‌شوند و بیشتر بودن اثرگذاری تمرین HIIT آن را به عنوان یک استراتژی تمرینی کارآمد در این زمینه پیشنهاد می‌کند.

کلید واژه ها: تمرین تناوبی شدید, تمرین استقامتی, تمرین مقاومتی, ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ ﯾﮏ آﻟﻔا, miRNA-210, ورزشکاران مرد

نحوه استناد به این مقاله: آزالی علمداری ک، آرمان‌فر م. مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT)، مقاومتی و استقامتی بر بیان miRNA-210 و غلظت HIF-1 سرم مردان ورزشکار جوان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 228-236
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 14 مرداد 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)