مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 24 مرداد 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 303-318.
DOI: 10.34172/mj.2020.049
  تعداد مشاهده چکیده: 109
  تعداد دانلود PDF: 52

Endocrine System

تحقیقی

بررسی و مقایسه ی میزان باکتری Akkermansia muciniphila در افراد دیابتیک نوع 2، چاق و دارای اضافه وزن تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و انسولین درمانی و افراد سالم

ژيلا قادري 1* ORCID logo، مجيد مبصري 2 ORCID logo، عليرضا استاد رحیمی 3 ORCID logo

1 رزیدنت داخلي، بيمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مركز تحقيقات غدد درون ريز، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسوول؛ ایمیل: Zh.gadery773@yahoo.com

چکیده

زمینه: مطالعات انجام شده در سالهای اخیر حاکی از ارتباط معنی داری بین باکتریهای روده انسان با اضافه وزن؛ چاقی و دیابت است. در این میان یک باکتری ساکن در لایه موکوسی بنام Akkermansia muciniphila که به تجزیه موسین می پردازد مورد توجه محققین قرار گرفته این باکتری می تواند انتقال مواد از غشای سلولی میزبان را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان باکتری Akkermansia muciniphila در افراد دیابتیک نوع 2 چاق و اضافه وزن تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و انسولین درمانی و افراد سالم اجرا گردید.

روش کار: در این مطالعه 40 نفر فرد مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با انسولین و 40 نفر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و 40 نفر فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. اکثر افراد در هر سه گروه را زنان تشکیل داده و اکثر افراد غیر سیگاری و فعالیت بیشتر از چهار ساعت در روز را داشتند.

یافته‌ها: با توجه به عدم توزیع نرمال داده ها در مورد Akkermansia muciniphila، داده ها بصورت میانه (کمترین، بیشترین) ارائه شد. نتایج آزمون آماری Mann-WhitneyU نشان داد که سطح (CTCycle Threshold,) باکتری تقریبا بطور معنی­داری در افراد مبتلا به دیابت نوع دو تحت درمان با انسولین و افراد تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بیشتر از افراد سالم بود (P< .001). همچنین تفاوت معنی داری بین CFU یا همان مقادیر کمی باکتری (فراوانی) بین دو گروه افراد دیابتی تحت درمان با انسولین با افراد تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون وجود داشت (P = 0.001) بطوریکه در افراد تحت درمان با انسولین فراوانی باکتری بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که تفاوت معنی­داری مابین دو گروه بیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با انسولین با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون در مورد فراوانی باکتری Akkermansia muciniphila وجود داشت. میزان باکتری در افراد بیمار دیابتی تحت درمان با انسولین بیشتر از افراد دیابتی تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون بود.

کلید واژه ها: بیماری های متابولیک, دیابت نوع دو, عدم تحمل گلوکز, CT ((Cycle Threshold, اضافه وزن, چاقی, Muciniphila
نحوه استناد به این مقاله: قادري ژ، مبصری م، استاد رحیمی ع ر. بررسی و مقایسه­ی میزان باکتری در افراد دیابتیک نوع 2 چاق و اضافه وزن تحت درمان با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و انسولین درمانی و افراد سالم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 303-309
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 109

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 52

Your browser does not support the canvas element.