مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 05 تیر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 310-318.
DOI: 10.34172/mj.2020.050
  تعداد مشاهده چکیده: 114
  تعداد دانلود PDF: 65

Physiology

تحقیقی

تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های p53 و AIF عضله‌ قلبی در موش‌های صحرایی نر

مهدیه قربانعلی‌زاده 1 ORCID logo، جبار بشیری 1* ORCID logo، فرهاد غلامی 2 ORCID logo

1 گروه علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
*نویسنده مسوول؛ ایمیل: bashiri.jabbar@gmail.com

چکیده

زمینه: آپوپتوز نقش مهمی در ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی به ویژه ناتوانی قلبی بازی می‌کند. شواهد اخیر حاکی است که تمرینات ورزشی ممکن است فرآيندهای پيام‌رسانی مربوط به آپوپتوز را در بافت‌های سوماتیک حساس مانند ميوکارد تغییر دهد. مطالعه حاضر جهت بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن‌های p53 و Apoptosis Inducing Factor, AIF)) عضله‌ قلبی موش‌های صحرایی نر انجام شد.

روش‌کار: در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی نر سه ماهه به طور تصادفی در دو گروه تمرین (8 سر، وزن: 6/18±3/202) و کنترل (8 سر، وزن: 6/22±7/251) جايگزين شدند. گروه تجربی یک برنامه‌ تمرین هوازی با شدت 80-75% اکسیژن مصرفی بییشینه را به مدت 12 هفته انجام دادند. 48ساعت پس از آخرین جلسه‌ تمرین، عضله قلبی گروه مورد بررسی، استخراج و بیان ژن‌های p53 و AIF با استفاده از روشReal time PCR بررسی گردید. آزمون آماری تی مستقل برای آنالیز داده‌ها در سطح معنی‌داری 05/0 مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بیان ژن p53 عضله قلبی در گروه تجربی به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (70%، P<0.05). همچنین، بیان ژن AIF در عضله قلبی گروه تجربی به‌طور معنی‌داری بيشتر از گروه کنترل بود (54/17%، P<0.05).

نتيجه ­گیری: به نظر می‌رسد که دوازده هفته تمرین استقامتی در افزایش پروتئین‌های کلیدی مسیر میتوکندریایی آپوپتوز قلبی تأثیر قابل توجهی دارد. با این حال، اظهار نظر قطعی در مورد نحوه تأثیرپذیری شاخص‌های مربوط به آپوپتوز میوکارد از تمرینات ورزشی، منوط به انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در این زمینه می‌باشد.

کلید واژه ها: تمرین استقامتی, آپوپتوز, عضله قلبی, ژن عامل القاء کننده‌ آپوپتوز(AIF), ژن مهارکننده تومور (P53)
نحوه استناد به این مقاله: قربانعلی‌زاده م، بشیری ج، غلامی ف. تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر بیان ژن‌های p53 و AIF عضله‌ قلبی در موش‌های صحرایی نر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 310-318
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 114

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 65

Your browser does not support the canvas element.