ثبت‌شده: 27 خرداد 1397
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125.
DOI: 10.34172/mj.2020.027
  تعداد مشاهده چکیده: 638
  تعداد دانلود PDF: 287

مقاله پژوهشی

اثر هشت هفته تمرینات HIIT بر بیان ژن مایوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر مایوستاتین در رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع ۲

سپیده آژیر 1 ORCID logo، عیدی علیجانی 2* ORCID logo، مهسا محسن زاده 2 ORCID logo

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: eidyalijani@yahoo.com

چکیده

زمینه: آتروفی عضلانی یکی از شاخص‌های دیابت است، با توجه به نقش تمرینات HIIT در کاهش هایپرگلیسمی در بیماران دیابتی، هدف از پژوهش حاضر تأثیر 8 هفته تمرینات HIIT بر بیان ژن مایوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر مایوستاتین در رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع تجربی بود، که ۶۰ سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزن ۲۰± ۲۵۰ گرم، پس از القا دیابت به وسیله تزریق نیکوتین آمید-استریپتوزوسین، به شکل تصادفی به ۵ گروه: گروه‌های کنترل پایه (12 سر)، کنترل HIIT (12 سر)، HIIT (12 سر)، کنترل دیابت (12 سر) و دیابتی HIIT (12 سر) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین، HIIT را بر روی تردمیل اجرا می‌کردند، که سرعت از ۱۶ متر بر دقیقه در پایان هفته هشتم به ۳۸ متر بر دقیقه رسید. ۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه رسید. در زمان 24 ساعت پس از آخرین جلسه آموزشی، موشها بیهوش گردیدند. سپس بافت عضله سولئوس بلافاصله استخراج گردید و میزان بروز ژن میواستاتین و فولیستاتین از طریق Real Time-PCR و مقیاس ( 2-ΔΔCt×103 ) اندازه¬گیری شد.

یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه عدم معنی‌داری بیان ژن مایوستاتین بین گروه‌های پژوهش را نشان داد (05/0<P)، اما، بیان ژن فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به مایوستاتین بین گروه‌های پژوهش معنی‌دار بود (05/0‌≥P‌).

نتيجه گیری: به نظر می‌رسد، بیماران دیابتی با به کارگیری تمرین HIIT در مدت زمان حداقل 8 هفته می توانند به ‌موجب کاهش میزان مایوستاتین، افزایش فولیستاتین و همچنین نسبت فولیستاتین به مایوستاتین، سطح سلامتی و عضلانی خود را ارتقا دهند.

کلید واژه ها: HIIT, بیان ژن, مایوستاتین, فولیستاتین, دیابت نوع 2, رت‌های نر
نحوه استناد به این مقاله: آژیر س، علیجانی ع، محسن زاده م. اثر هشت هفته تمرینات HIIT بر بیان ژن مایوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر مایوستاتین در رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع ۲. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(2): 117-125
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.