Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397؛40(2): 95-105.
  تعداد مشاهده چکیده: 4953
  تعداد دانلود PDF: 1020

مروری

مروری بر اختلالات خواب و درمان آنها

حمیده اشرفی 1، خليل انصارين 1، محمد حسن زاده 2، ابوالقاسم جويبان 3*

1 مرکز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقيقات کاربردي داروئي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقيقات آنالیز داروئي و دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: * نویسنده مسؤول؛ ایمیل: ، پست الکترونیکی: ajouyban@hotmail.com

چکیده

خواب یک فعالیت فیزیولوژیک و دینامیک تکرار شونده و یکی از مهمترین پارامترهای بررسی کیفیت زندگی و وضعیت سلامت فرد می-باشد. اختلالات خواب به 6 گروه اصلی شامل: 1) بی خوابی، 2) اختلالات تنفسی وابسته به خواب، 3) اختلالات مرکزی خواب وبیداری، 4) اختلالات شبانه روزی خواب وبیداری، 5) پاراسومنیا (خواب پریشی) و 6) اختلالات حرکتی وابسته به خواب تقسیم¬بندی شده است. یکی از انواع بسیار شایع اختلالات خواب، بی خوابی می باشد. شیوع بی خوابی مزمن 10% می باشد ولی موارد خفیف بی خوابی در 40% از جمعیت دیده می شود. کنترل مناسب اختلالات خواب از اهمیت زیادی برخوردار است که یکی از روش های کنترل، دارو درمانی است. گروه های دارویی مختلفی از جمله آگونیستهای گیرنده بنزودیازپینی، آگونیست گیرنده ملاتونین، ضد افسردگی ها و ضد سایکوزهای آتیپیک و نسل اول آنتاگونیست های هیستامین برای درمان اختلالات خواب بکار می روند. در این میان گروه اول یعنی آگونیستهای گیرنده بنزودیازپین ها مجازترین، شایعترین و وسیعترین داروهای استفاده شده برای درمان بی خوابی (به علت عوارض کمتر نسبت به سایر گروه ها) می باشند، هر چند به علت عوارض احتمالی باید در مصرف این داروها نیز دقت نموده و از نظر سوء مصرف و ایجاد تحمل، نظارت وجود داشته باشد. همچنین روان درمانی نیز بعنوان یک روش درمانی تکمیلی می تواند مد نظر قرار گیرد.
کلید واژه ها: خواب, اختلالات, درمان, بنزودیازپین ها

نحوه استناد به این مقاله: اشرفی ح، انصارين خ، حسن زاده م، جويبان ا. مروری بر اختلالات خواب و درمان آنها. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1396؛ 40(2):95-105
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 19 آبان 1395
انتشار الکترونیکی: 09 اردیبهشت 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)