مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 09 مهر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 287-294.
DOI: 10.34172/mj.2020.047
  تعداد مشاهده چکیده: 104
  تعداد دانلود PDF: 80

Surgery

تحقیقی

ارزش تشخیصی تست پیروات کیناز M2 و خون مخفی در مدفوع در تشخیص کانسرهای کولورکتال

سید یزدان دخت غفاری* ORCID logo، رامین آژوغ ORCID logo

1 بخش جراحی، مرکز اموزشی درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: yazdan_dokhtegafary@yahoo.com

چکیده

زمینه: سرطان کولورکتال چهارمین سرطان منجر به مرگ در جهان می­باشد. مهمترین هدف از غربالگری٬ پیشگیری از کانسر کولورکتال با تشخیص می­باشد. در این مطالعه اقدام به بررسی نقش پروتئین پیروات کیناز M2PK مدفوع به عنوان تست غربالگری اولیه در تشخیص و درمان سرطانهای کولورکتال شده است.

روش کار: یکصد و دو بیمار که با شکایت های دستگاه گوارشی که اندیکاسیون بررسی بیشتر را دارند٬ تحت کولونوسکوپی قرار گرفته اند و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول افراد با کولونوسکوپی مثبت و گروه دوم افراد با کولونوسکوپی منفی که وارد مطالعه ­شدند. قبل از آمادگی روده ای یک نمونه مدفوعی از بیماران جهت بررسی از نظر خون مخفی در مدفوع و سطح پروتئین M2pk اخذ گرديد.

یافته­ ها: در این مطالعه (۷۸/۶۰ درصد مرد و ۲۲/۳۹ درصد زن) با میانگین سنی ۱۴±۱۵/۵۴ سال با شکایت علایم گوارشی تحتانی شرکت کردند.با توجه به نتیجه پاتولوژی کولونوسکوپی در بین افرادی که نتیجه تست m2pk مثبت بوده 83 درصد اینها خون مخفی مدفوع مثبت داشتند(p<0.05). حساسیت ویژگی ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب برای تست m2pk ۶۴%، ۸۴%، ۸۰% و ۷۱% و برای FOBT به ترتیب ۸۴%، ۸۲%، ۸۳% و ۸۴% بدست آمده است.

نتیجه گیری: حساسیت٬ ارزش اخباری مثبت و منفی در تست خون مخغی در مدفوع در پیش بینی وجود پاتولوژی در دستگاه گوارشی تحتانی از قبیل پولیپ و توده اینترالومینال بیشتر از سنجش m2pk می­باشد. در کل تست m2pkارزش تشخیصی کمتری نسبت به تست خون مخفی مدفوع دارد.

کلید واژه ها: توده اینترالومینال, پولیپ, تست خون مخفی مدفوع, تست مدفوعی m2pk, سرطان کولورکتال
نحوه استناد به این مقاله: دخت غفاری س ي، آژوغ ر. ارزش تشخیصی تست پیروات کیناز M2 و خون مخفی در مدفوع در تشخیص کانسرهای کولورکتال. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3):287-294
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 104

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 80

Your browser does not support the canvas element.