مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 24 تیر 1396
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 511-519.
DOI: 10.34172/mj.2020.074
  تعداد مشاهده چکیده: 15
  تعداد دانلود PDF: 15

Physiology

تحقیقی

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر نیمرخ لیپیدی، PYY3-36 و کورتیزول زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن

وحيد ساري صراف 1 ORCID logo، اكرم آمقاني 2* ORCID logo، عليرضا استاد رحيمي 3 ORCID logo، ناصر آقامحمدزاده 4 ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی دانشکده تربيت بدني دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
2 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبريز، ايران
3 دانشكده تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
4 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: ameghania@tbzmed.ac.ir

چکیده

زمینه: جهت کاهش مشکلات سلامتی مربوط به چاقی، محدودیت دریافت کالری همراه با فعالیت‌بدنی، توصیه گردیده است. یافته‌ها افزایش مقادیر PYY3-36 را، در پاسخ به فعالیت‌های شدید نشان داده‌اند. این مطالعه به بررسی روش ورزش درمانی جهت کنترل اشتها و کاهش وزن زنان چاق یا مبتلا به اضافه وزن می‌پردازد.

روش کار: مطالعه از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، دو گروهی(کنترل-تمرین) بود. جامعه‌ مطالعه، زنان دارای اضافه وزن یا مبتلا به چاقی شهرستان تبریز با بازه‌ 20-34 سال و نمایه توده بدن 27-34 کیلوگرم/مترمربع بود. 13 زن به صورت تصادفی در دو گروه هشت هفته تمرین هوازی (7 نفر) و کنترل (6 نفر) قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ شاخص‌های وزن، دورکمر، دور لگن، نیمرخ لیپیدی، کورتیزول و PYY3-36 در دو مرحله‌ قبل و بعدِ هشت هفته فعالیت انجام یافت.

یافته‌ها: میانگین شاخص‌ها در قبل از شروع دوره در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی‌داری نداشتند(P>0.05). در گروه کنترل میانگین شاخص‌ها در بعد از دوره تمرین نسبت به قبل از آن تغییر معنی‌داری نداشت (P>0.05). نتایج آزمون t حاکی است که کاهش مقادیر نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به باسن، PYY3-36، تری‌گلیسیرید، کلسترول و LDL در بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین در گروه آزمایش بطور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (P>0.05).

نتیجه گیری: انجام تمرینات هوازی با شدت80 درصد ضربان قلب ذخیره، روی شاخص‌های تن‌سنجی و تعدیل نیمرخ لیپیدی موثر بوده و گام موثری جهت دستکاری مقادیر اشتها می‌باشد. همچنین، تغییر مقادیر کورتیزول هم‌راستا با تغییر هورمون PYY3-36 نبوده و احتمالا جهت اثرپذیری، نیازمند دوره‌ تمرینی طولانی‌تر می‌باشد.

کلید واژه ها: تمرین هوازی, PYY3-36, کورتیزول, نیمرخ لیپیدی, چاق, اضافه وزن
نحوه استناد به این مقاله: ساري صراف و، آمقاني ا، استاد رحيمي ع ر، آقامحمدزاده ن. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر نیمرخ لیپیدی، PYY3-36 و کورتیزول زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):511-519
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 15

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 15

Your browser does not support the canvas element.