Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(3): 78-83.
  تعداد مشاهده چکیده: 142
  تعداد دانلود PDF: 22

مقاله پژوهشی

پلی مورفیسم های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D در زنان ایرانی یائسه مبتلا به پوکی استخوان

شراره صالحی 1، حیدر شرفی 2، سید مجتبی حکیم 3، غلام حسین رنجبر عمرانی 4، فاطمه ابراهیمی 1، علی پوریاسین 5*

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران
2 بخش تشخیص مولکولی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین، تهران، ایران
3 بیمارستان لبافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4 مرکز تحقیقات و اندوکرینولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
5 گروه ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: پوکی استخوان بیماری است با کاهش تراکم استخوان که باعث از بین رفتن ساختار بافت استخوان می‌شود و در نتیجه خطر شکستگی را افزایش می‌دهد. اخیرا یکی از فاکتورهای مطرح شده در این مورد، ژنتیک فرد می¬باشد که نیاز به بررسی در جمعیت¬های مختلف را به وجود آورده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم¬های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D با سطح سرمی کلسیم، سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و پوکی استخوان در زنان ایرانی یائسه می¬باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه، 194 زن یائسه بالای 50 سال مبتلا به استئوپنی و پوکی استخوان و 50 زن یائسه سالم بالای 50 سال به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی پلی مورفیسم¬ها، DNA بیماران از نمونه خون حاوی EDTA استخراج گردید و DNA های استخراج شده توسط روش PCR-RFLP از نظر دو پلی مورفیسم FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬ها: متغیرهای وزن، قد، سن، سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و سطح سرمی کلسیم در سه گروه شاهد، استئوپنی و پوکی استخوان بررسی گردیدند و مشخص شد که سطح سرمی کلسیم در این سه گروه اختلاف معنا¬داری ندارد اما قد، وزن، سن و سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D در این سه گروه اختلاف معنادار نشان داد. همچنین توزیع ژنوتیپ¬های پلی مورفیسم FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D در سه گروه شاهد، استئوپنی و پوکی استخوان اختلاف معناداری نداشت. نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد که بین پلی مورفیسم¬های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D و بیماری پوکی استخوان ارتباطی وجود ندارد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 143

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 22

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 17 مرداد 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)