Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(3): 50-57.
  تعداد مشاهده چکیده: 163
  تعداد دانلود PDF: 21

مقاله پژوهشی

ایجاد جهش هدفدار در ژن IFNβ به منظور افزایش پایداری mRNA و سطح ترجمه آن با روش Megaprimer PCR

مریم حیدری، زهره حجتی*، مریم کی

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: پروتئین اینترفرون‌بتا (IFNβ) به عنوان یک داروی نوترکیب تولید شده و در درمان برخی بیماری‌ها مثل مالتیپل اسکلروزیس استفاده می‌شود. در سلول‌های یوکاریوتی mRNA IFNβ به سرعت تجزيه مي‌شود و نيمه‌عمر آن بسیار کوتاه است. یکی از عواملی که باعث این امر می‌شود وجود توالي غني از AU (ARE) در UTR´3 این mRNA می‌باشد. این ناحیه اثر مهاري بر ترجمه نیز دارد. هدف این تحقیق حذف ARE از ژن اینترفرون‌بتا جهت افزایش پایداریmRNA و سطح ترجمه می‌باشد. مواد و روش‌ها:به منظور حذف یک توالی 18 نوکلئوتید از ARE از روش Megaprimer PCR استفاده شد. محصول PCR با آنزیم‌های EcoRI و BglII برش داده شد. وکتور نیز توسط همین آنزیم‌ها اما به صورت نسبی برش داده شد. محصول برش یافته PCR خالص‌سازی شد و داخل وکتور کلون شد. در ادامه وکتور نوترکیب حاصل به رده سلولی CHO ترانسفکت شدند. یافته‌ها: محصول مرحله اول واکنش PCR حاوی جهش حذفی بود و به عنوان مگاپرایمر در واکنش دوم استفاده شد. هضم نسبی وکتور، قطعاتی با وزن‌‌های مختلف ایجاد کرد. قطعه مورد نظر ما از ژل استخراج و به عنوان وکتور کلونینگ استفاده شد. محصول نهایی PCR داخل وکتور کلون شد. صحت واکنش کلونینگ تایید شد و وکتور نوترکیب حاصل، به رده سلولی CHO ترانسفکت شد. نتیجه‌گیری: منطقه‌ای 18 نوکلئوتیدی از mRNA IFNβ حذف شد. اثر این میکروحذف بر پایداری mRNA و بازدهی ترجمه درآینده بررسی خواهد شد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 164

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 21

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 17 مرداد 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)