مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 16 آذر 1399
بازنگری: 08 دی 1399
پذیرفته‌شده: 17 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 10

اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی پولیپ های حنجره

شهرام قاسم بگلو ORCID logo، نيكزاد شهيدي* ORCID logo

چکیده


مقدمه: توده های غیر نئوپلاستیک حنجره از نوع نئوپلاستیک شایعترهستند ویک از شایع ترین آنها پولیپ حنجره است.با توجه به اهمیت پولیپ های حنجره به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای حنجره که می تواند مشکلات زیادی برای فرد و جامعه ایجاد کند و نبود شواهد کافی در ارتباط با ریسک فاکتور های ایجاد آن به ویژه در ایران مطالعه ی حاضر با هدف تعیین فراوانی و بررسی تظاهرات بالینی پولیپ های حنجره انجام شد.
روش‌کار : دراین مطالعه مقطعی ،150 بیمار مبتلا به پولیپ حنجره که از سال90 تا 96 در بخش گوش و حلق و بینی تحت درمان قرار گرفته بودند وارد مطالعه شده پرونده آن ها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل سن، جنس، شغل،محل زندگی، شکایت اصلی، سابقه ی سایر بیماری ها، سابقه ی خستگی صوتی،سابقه ابتلا به پولیپ در اقوام درجه یک و سابقه ی عادات بیماران بود. آنالیز های آماری در نرم افزار SPSS 23 انجام شد وسطح معنی داری آماری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فراوانی پولیپ حنجره 150 نفر بود که 30 درصد آن ها در دهه پنجم زندگی خود قرارداشتند. اکثریت شرکت کنندگان(7/84%) را مردان تشکیل می دادند. از نظر محل زندگی 90% شرکت کنندگان در شهرها ساکن بودند.. گرفتگی صدا شایع ترین شکایت بیماران بود(86%) و در حدود یک سوم آن ها سابقه ی ریفلاکس معدی مروی را ذکر می کردند. نیمی از بیماران هیچ گونه استفاده از سیگار، قلیان، مواد مخدر یا الکل را نمی دادند و چیزی در حدود یک سوم آنان از سیگار استفاده می کردند.
نتیجه‌گیری: مطالعه ی حاضر نشان داد در جمعیت مورد بررسی مرد بودن می تواند باعث افزایش ریسک ابتلا به پولیپ حنجره باشد. همچنین سن 40تا 60 سال و زندگی شهری می توانند به عنوان ریسک فاکتور مطرح شوند.
کلید واژه ها: پولیپ, حنجره, خشونت صدا
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 10

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.