ثبت‌شده: 03 تیر 1399
بازنگری: 14 مهر 1399
پذیرفته‌شده: 15 مهر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 29

مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر دکسمدتومیدین با رمی فنتانیل بر درد بعد از لامینکتومی کمری در بیماران تحت بیهوشی عمومی

شهریار صانع ORCID logo، رحمان عباسی وش ORCID logo، فرزانه جوشقانی ORCID logo، گونش علیزاده ORCID logo، بهزاد غلام ویسی ORCID logo، پرنگ گلابی* ORCID logo

چکیده

مقدمه و هدف: درد حاد بعد از عمل همچنان بعنوان یک مسئله در بیماران تحت جراحی لامینکتومی کمری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات رمی فنتانیل و دکسمدتومیدین بر شدت درد و همچنین نیازهای ضد درد در بیماران تحت عمل جراحی نخاعی می باشد.
روش: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 60 بيمار در گروه سنی 20 تا 60 سال و با کلاس یک و دو انجمن بیهوشی امریکا تحت لامینکتومی مهره کمری انتخابی انجام شد. بیماران بهدو گروه رمی فنتانیل (گروه R) و دكسمدتومیدین (گروه D) تقسیم شدند. قبل از اینداکشن بیهوشی در بیماران گروه R ، µg/ kg/min 0.01 رمی فنتانیل استفاده شد. در گروه D از µg/min/50kg 0.3 دكسمدتومیدین با استفاده از پمپ سرنگ تزریق شد. نمره درد با شاخص دیداری و تهوع و استفراغ بعد از عمل در هنگام ترخیص و میانگین فشار خون شریانی و ضربان قلب در زمان های ریکاوری، 6، 12 و 24 ساعت بعد از جراحی ثبت شد.
نتایج: ميزان تزريق پروپوفول در گروه DEX كمتر از گروه R بود ) 001/0 (P = نمره درد به جز 6 ساعت پس از عمل در گروه DEX به طور معنی داری پایین تر بود. مصرف ضد درد در گروه DEX به طور معنی داری کمتر بود ) 021/0 (P = ميانگين فشار خون شرياني حين جراحي ، بعد از لارنگوسكوپي و بهبودي در گروه DEX به طور معني داري كمتر بود (05/0 P<). ميانگين ضربان قلب پس از لارنگوسكوپي در گروه DEX به طور معني داري كمتر بود ) 033/0 (P =
نتیجه گیری: انفوزیون حین عمل DEX باعث بهبود پارامترهای همودینامیک در حین جراحی، کاهش درد و مصرف مورفین بعد از جراحی لامینکتومی کمری می شود.
کلید واژه ها: دکسمدتومیدین, رمی فنتانیل, لامینکتومی کمری, درد, بیهوشی عمومی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 30

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.