ثبت‌شده: 07 دی 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 36

تحقیقی

پایش یک دوره تمرین تناوبی بر بیان پروتئین های ICAM، VCAM و گالکتین-3 در بافت قلب موش های مبتلا به آسم

معصومه نوبهار، معرفت سیاهکوهیان*، شادمهر میردار، لیلی تاپاک

چکیده

مقدمه: آسم یک بیماری ناهمگن است که فرآیند¬های التهابی این بیماری در پاتوفیزیولوژی آترواسکلروز و اختلال عملکرد اندوتلیال نقش دارند و سبب افزایش شیوع بیماری قلبی¬عروقی می¬شوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی بر برخی از عوامل موثر در روند آترواسکلروز در قلب موش¬های آسمی طراحی گردید. روش کار: در این مطالعه تجربی 15 سر موش صحرایی به¬طور تصادفی به 3 گروه شم، آسم، آسم-تمرین تناوبی تقسیم شدند. مدل آسم با تزریق درون صفاقی یک میلی¬لیتر اووالبومین بمدت 2 هفته ایجاد شد و سپس موش¬های گروه آسم-تمرین تناوبی طی 8 هفته به اجرای تمرین پرداختند. در طول دوره پروتکل تمرینی، تزریق درون صفاقی اووالبومین دوبار در هفته به¬میزان یک میلی¬لیتر و قرار دادن آن¬ها در داخل محفظه¬ای شیشه¬ای در معرض افشانه اوالبومین 5% انجام گرفت. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش¬ها بیهوش شده و قلب آن¬ها خارج شد. میزان بیان پروتئین¬های ICAM، VCAM و پروتئین گالکتین3 به ترتیب از روش¬های ایمنوهیستوشیمی و وسترن¬بلات اندازه¬گیری شد. داده¬ها با استفاده از آزمون¬آنالیز واریانس یک طرفه در محیط SPSS با سطح معنی¬داري 05/0=α تجزيه و تحليل شدند. یافته¬ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، میزان بیانICAM (001/0P=)، VCAM (001/0P=) و گالکتین-3 (001/0P=) در قلب رت¬های آسمی به طور معنی¬داری افزایش یافت؛ در حالی¬که تمرین تناوبی توانست بیان پروتئین¬های ICAM (001/0P=)، VCAM (001/0P=) و گالکتین-3 (01/0P=) را در گروه آسم-تمرین تناوبی نسبت به گروه آسم کاهش دهد. نتیجه¬گیری: به نظر می¬رسد که تمرین تناوبی برای پیشگیری از آترواسکلروز در بیماران مبتلا به آسم موثر است.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 37

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.