ثبت‌شده: 09 آذر 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 42

Biochemistry

تحقیقی

بررسی طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد ناشنوا و نابینا طی راه رفتن

محسن برغمدی*، محمد عبداله پور درویشانی

چکیده

زمینه: ارتباط بین محتوای فرکانسی نیروهای عکس¬العمل زمین و کاهش شنوایی و نابینایی هنگام راه رفتن به خوبی درک نشده است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد ناشنوا و نابینا طی راه رفتن بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. شرکت کنندگان داوطلب در پژوهش حاضر شامل 30 مرد بود که به طور هدفمند و مساوی به سه گروه سالم، ناشنوا و نابینا تقسیم شدند. برای اندازه گیری محتوای فرکانسی نیروهای عکس¬العمل زمین در افراد ناشنوا، نابینا و سالم با پای برهنه از دستگاه فوت اسکن [نرخ نمونه¬برداری: 300 هرتز] استفاده شد. برای مقایسه بین گروه¬ها از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد. سطح معنی داری برای 05/0>p در نظر گرفته شد. یافته: نتایج نشان داد فرکانس با توان 5/99 درصد در مولفه¬ عمودی طیف فرکانس نیروی عکس¬العمل زمین در گروه نابینا (021/0=P) و ناشنوا (020/0=P) در مقایسه با گروه سالم طی راه رفتن کمتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد فرکانس با توان 5/99 درصد در نواحی میانه پا در گروه ناشنوا در مقایسه با گروه نابینا بیشتر بوده است (036/0=P). نتیجه¬گیری: تحقیق حاضر نشان داد فرکانس با توان 5/99 درصد در نواحی میانه پا در گروه ناشنوا بیشتر از گروه نابینا بود. می¬توان بیان کرد محتوای طیف فرکانس نیروهای عکس¬العمل زمین ارزش کلینیکی دارد. لذا استفاده از مداخلات درمانی در جهت بهبود شاخص¬های طیف فرکانس نیروهای عکس¬العمل زمین در افراد ناشنوا و نابینا پیشنهاد می¬گردد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 43

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.