مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 08 آبان 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 11

Physiology

تحقیقی

اثر غوطه¬وری در آب سرد بعد از فعالیت برونگرا بر پاسخ¬های اکسیداتیو و التهابی در عضله اسکلتی

توحید همت زاده بدولی*، مریم نورشاهی*، رعنا فیاض میلانی*، سیاوش پرورده*

چکیده

زمینه: بعد از فعالیت ورزشی برونگرا فشار اکسیداتیو و التهاب افزایش می¬یابد. غوطه¬وری در آب سرد بعد از فعالیت ورزشی جهت تسریع ریکاوری بین ورزشکاران مرسوم است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر غوطه¬وری در آب سرد بعد از فعالیت برونگرا بر پاسخ¬های اکسیداتیو و التهابی در عضله اسکلتی می¬باشد. روش کار: یکصد سر موش نر ویستار (وزن 41.65±285.11) به طور تصادفی به گروه¬های کنترل، فعالیت برونگرا، فعالیت برونگرا+آب معمولی و فعالیت برونگرا+آب سرد تقسیم شدند. نیم، 24، 48، 72 و 168 ساعت بعد از فعالیت برونگرا، عضلهEDL در شرایط استریل شده خارج شد. فعالیت برونگرا شامل 90 دقیقه دویدن متناوب روی تریدمیل با سرعت 16 متر در دقیقه و با شیب 16- می¬باشد. مقدار گونه¬های واکنش¬پذیر اکسیژن (ROS) و عامل نکروز توموری-آلفا (TNF-α) عضلانی با روش¬های آزمایشگاهی DCFDA و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی اندازه¬گیری شدند. از آزمون¬های آماری کلموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن داده¬ها و آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه¬گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه بین گروه¬ها با سطح معناداری 005/0p≤ استفاده گردید. یافته¬ها: بعد از فعالیت برونگرا ROS و TNF-α در سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری دارد (05/0>p). اوج افزایش ROS به طور معنادار در گروه¬های فعالیت برونگرا، فعالیت برونگرا+آب معمولی و فعالیت برونگرا+آب سرد به ترتیب نیم، 48 و 72 ساعت بعد از فعالیت برونگرا بود (001/0>p). همچنین، اوج افزایش TNF-α به طور معناداری در گروه¬های فعالیت برونگرا و فعالیت برونگرا+آب معمولی 48 ساعت و در گروه فعالیت برونگرا+آب سرد 72 ساعت بعد از فعالیت برونگرا بود (001/0>p). نتیجه¬گیری: غوطه¬وری در آب سرد باعث افزایش بیشتر و به تأخیر افتادن اوج افزایش ROS و TNF-α بعد از فعالیت برونگرا می¬شود که احتمالاً به آسیب ناشی از ایسکمی-ریپرفیوژن ارتباط دارد. بنابراین بعد از فعالیت ورزش شدید، غیر متعارف، برونگرا و آسیب¬زا غوطه¬وری در آب سرد پیشنهاد نمی¬شود.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 11

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.