مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 22 شهریور 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 9

Mycology

تحقیقی

شناسایی مولکولی گونه‌های قارچی و بررسی آلودگی به اکراتوکسینA در آردهای توزیع شده در نانوایی‌های شهر همدان

شمیمه غفوری*، رضا حبیبی پور*، سمیه بیات*

چکیده

زمینه: اکراتوکسین یکی از سموم قارچی است که تولید آن توسط قارچ‌های توکسین زا در آرد، خطری جدی برای سلامتی انسان است. هدف از این مطالعه، شناسایی مولکولی گونه‌های قارچی و بررسی آلودگی به اکراتوکسین در آردهای توزیع شده در نانوایی‌های شهر همدان می‌باشد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی‌، 60 نمونه آرد از نانوایی‌های سطح شهر همدان جمع‌آوری گردید. برای آزمایش میکروسکوپی، از کلنی‌ها لام تهیه شد و براساس تهیه اسلایدکالچر، به بررسی شیوع آلودگی قارچی در نمونه‌های آرد پرداخته شد. همچنین، تمامی قارچ‌ها به روش PCR تایید شدند. جهت شناسایی اکراتوکسینA از روش الایزا استفاده گردید. اطلاعات با نرم افزار GraphPad نسخه 6 تجزیه و تحلیل شد. نتایج: از‌60 نمونه، 28 نمونه (66/46%) فاقد آلودگی قارچی و 32 نمونه (33/53 %) دارای آلودگی قارچی بیش از حد مجاز 104کلونی در گرم بود. قارچ‌های آسپرژیلوس و پنی‌سیلیوم دارای بیشترین فراوانی بودند. فراوانی قارچ‌ها در آردهای لواش، سنگک، بربری، تافتون تنوری، تافتون ماشینی، باگت و گرده به ترتیب 50%، 46%، 35%، 31%، 26%، 18% و 11% بود. از طرفی، بیشترین مقادیر اکراتوکسین‌A در آرد لواش (98/3ppb ) و کمترین میزان آن در آرد گرده (66/0ppb ) گزارش شد. همچنین، ارتباط معنی داری بین گونه‌های قارچی و میزان تولید اکراتوکسین مشاهده شد، بطوریکه گونه های آسپرژیلوس و پنی‌سیلیوم قارچ‌های تولید کننده اکراتوکسین بودند. نتیجه گیری: درحالیکه روش‌های فنوتیپی و ژنوتیپی حساسیت یکسانی را نشان ندادند، وجود اکراتوکسین در آردهای بررسی شده، ضرورت اصلاح در انبار گندم و آرد‌های نانوایی را نشان می‌دهد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 10

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.