مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 04 شهریور 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 9

Genetic

تحقیقی

اثر عصاره جلبک دونالیلا بر روی بیان ژن آنتی¬آپوپتوتیک 2-Bcl در رده سرطانی Hela

مهسا کاوسی*، مهدیه السادات لاجوردی

چکیده

زمینه: سرطان دهانه¬ی رحم، پس از سرطان پستان فراوانترین بیماری در بین زنان جوان است. امروزه در درمان بیماری¬ها از مواد طبیعی استفاده می¬شود چون داروهای شیمیایی، عوارض جانبی شناخته شده¬ای دارند. جلبک سبز دونالیلا که در دریاچه¬های آب شور ایران زندگی می¬کند، غنی از مواد آنتی¬اکسیدان است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر عصاره دونالیلا بر روی میزان بیان ژن ضد آپوپتوز Bcl-2 در رده سلولی Hela است. میزان بیان این ژن در هنگام بروز سرطان افزایش می¬یابد. انتظار می¬رود که در صورت مؤثر بودن عصاره جلبکی، میزان بیان ژن کاهش یابد. روش کار: عصاره جلبک دونالیلا و رده سلولی سرطان دهانه¬ی رحم از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران تهیه و کشت داده شد. پس از کشت، سلول¬های سرطانی به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند. غلظت¬های مختلفی از عصاره جلبک به مدت 48 ساعت بر روی گروه تیمار تأثیر داده شد. سپس سمیت آن با استفاده از MTT assay سنجیده و میزان 50 ICتعیین شد. برای تعیین میزان نسبی بیان ژن در غلظت متناظر با 50 IC RNA از سلول¬های دو گروه استخراج و Real-time PCR انجام شد. یافته¬ها: نتیجهReal-time PCR نشان داد که میزان بیان نسبی ژن 2-Bcl در سلول¬های گروه تیمار، که تحت تأثیر عصاره جلبک بودند، در مقایسه با گروه کنترل، به میزان چهار برابر کاهش پیدا کرد. با توجه به اینکه 05/0>p- value است (p- value=0) این کاهش معنی¬دار است. نتیجه¬گیری: در غلظت متناظر با 50 ICاز عصاره جلبک بعد از 48 ساعت، میزان بیان نسبی ژن 2-Bcl در رده سلولی سرطانی Hela چهار برابر کمتر از گروه کنترل بود.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 9

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.