مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 12 مرداد 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 13

Musculoskeletal System

تحقیقی

اثر بريس زانوي مدرج در دو زاويه ٦٠ و ٣٠ درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكس¬العمل زمين در افراد داراي زانوي ضربدري طی فرود

امیرعلی جعفرنژادگرو*، عارفه مختاری ملک¬آبادی، علی یادگار، فرشاد قربانلو، آیدین ولیزاده اورنج

چکیده

زمینه و اهداف: زانوی ضربدری یک دفورمیتی در مفصل زانو می¬باشد. این عارضه با نیروهای مکانیکی تغییریافته در مفصل درشت¬نئی-رانی و کشککی-رانی همراه است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر استفاده از بريس زانوي مدرج در دو زاويه ٦٠ و ٣٠ درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكس¬العمل زمين در افراد داراي زانوي ضربدري طي حرکت فرود بود. روش¬ بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 20 دانشجوی پسر غیرورزشکار دارای عارضه زانوی ضربدری (دامنه سنی: 20-30 سال) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. فرود در سه شرایط بدون بریس زانو، با بریس زانو با درجه محدودیت فلکسیونی 60 و 30 درجه از سکویی به ارتفاع 40 سانتی¬متر صورت گرفت. از صفحه نیروی برتک جهت ثبت نیروهای عکس-العمل زمین استفاده شد. از تبدیل فوریر برای محاسبه¬ی طیف فرکانس نیروهای عکس¬العمل زمین طی دو شرایط فرود با و بدون بریس استفاده شد. یافته¬ها: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد مولفه فرکانس با توان 5/99 درصد در راستای داخلی-خارجی (02/0=P؛اندازه اثر بالا) و عمودی (075/0=P؛اندازه اثر بالا) کاهش معنی¬داری را نشان¬ داده است. همچنین در مقدار مولفه میانه فرکانس در راستای داخلی-خارجی ( 019/0=P؛اندازه اثر پایین) و در راستای قدامی-خلفی (019/0=P؛اندازه اثر بالا) کاهش معنی¬داری را مشاهده شد. نتیجه¬گیری: با توجه به کاهش میانه فرکانس طی حرکت فرود با بریس زانو می¬توان احتمالا بیان نمود که استفاده از بریس زانو قادر به کاهش نرخ آسیب در افراد مبتلا زانو ضربدری می¬شود. با وجود این اثبات بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهش¬های بیشتری دارد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 13

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.