مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 31 تیر 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 12

Ophthalmology

تحقیقی

نقش عوامل مادري در ايجاد رتينوپاتي نوزادان نارس

امير افتخاري، وحيده منوچهري*، فريده موسوي، محمد علي جهانباني

چکیده

چکيده زمينه: با توجه به اينکه رتينوپاتي نوزادان نارس (ROP) يکي از علل نابينايي کودکان به حساب مي آيد، شناسايي ريسک فاکتورهاي دخيل در پيدايش اين بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است . از آنجاييکه عوامل مادري تاثير مستقيم درايجاد هيپوکسي داخل رحم دارند، در سالهاي اخير به عنوان ريسک فاکتور احتمالي مورد توجه فراوان قرار گرفته اند ولي نتايج حاصله بسيار متفاوت و ضد ونقيض مي باشند. در اين مطالعه ارتباط بين فاکتورهاي مادري با ايجاد ROP مورد بررسي قرار گرفت. روش کار: در اين مطالعه آينده نگر ، تعدا 150نوزاد که سن حاملگي آنها کمتر از 32 هفته کامل و يا وزن هنگام تولد آنها کمتر از 1500 گرم بود وارد مطالعه شده و بر اساس معاينه فوندوس به دو گروه داراي ROP و سالم تقسيم شدند. متغييرهاي مطالعه شامل سن مادر، تزريق دگزامتازون به مادر در هفته آخر بارداري، سابقه بيماري هاي ديابت، پره اکلامپسي، فشارخون، کم خوني، بيماري قلبي-عروقي، کليوي، تيروييد و روماتولوژيک در مادر در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت. يافته ها: در اين مطالعه 47 نوزاد (33/31درصد) مبتلا به ROP بودند. ميانگين سن حاملگي در نوزادان مبتلا به ROP 89/27 هفته و در نوزادان غير مبتلا 06/29 هفته بود. ميانگين وزن تولد در نوزادان مبتلا به ROP 53/1180 گرم و در نوزادان سالم 44/1079 گرم بود. از نظر متغييرهاي مورد بررسي تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشت. نتيجه گيري: نتايج مطالعه ما نشان داد که فاکتورهاي مادري مورد بررسي در اين تحقيق تاثيري در ايجاد ROP ندارند.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 12

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.