مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 12 خرداد 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 10

Musculoskeletal System

تحقیقی

اثر تمرینات تحریک وستیبولار بر تعادل عملکردی درکودکان با نقص شنوایی

وحیده سادات موسوی زاده*، حسن دانشمندی، پریسا صداقتی

چکیده

مقدمه:حرکت ناشنوایان اغلب ناموزون و بدون ریتم است که نقص در قابلیت تعادل عامل اصلی چنین پدیده ای است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات تحریک وستیبولار بر تعادل عملکردی درکودکان با نقص شنوایی بود. روش کار: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل کودکان کم‌شنوا مدرسه پیش دبستانی و دبستان قطب‌زاده شهر رشت بود. از میان جامعه آماری 24 نفر به صورت در دسترس و به شکل تصادفی دردو گروه کنترل (12 نفر) و تجربی( 12 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت شش هفته، هفته‌ای سه جلسه تمرینات تحریک وستیبولار را انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی، تعادل ایستا و پویا به وسیله خرده آزمون برونکینز-اوزرتسکی و تعادل عملکردی با آزمون زمان برخاستن و رفتن اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی همبسته و تحلیل کواریانس در سطح معناداری 05/0 ≥ p تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر تفاوت معناداری بر تعادل ایستا(001/0 = p)، پویا(02/0 = p)و عملکردی(001/0 = p) دو گروه کنترل و تجربی نشان داد. نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن نتایج تحقیق حاضر و اهمیت تعادل برای افراد کم‌شنوا، پیشنهاد می‌شود مربیان، والدین و مسئولین مراکز و مدارس استثنایی از این تمرینات به دلیل سادگی، ارزانی و بدون عارضه جانبی برای بهبود تعادل در برنامه توانبخشی کودکان کم‌شنوا استفاده کنند.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 10

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.