مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 16 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 14

Physiology

تحقیقی

تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بیان ژن TRAF6 را افزایش و مقادیر سرمی TNF-α در موش های دیابتی نر ویستار را کاهش می دهد

سیده فاطمه تنکابنی، ندا خالدی*، حسین عسگری

چکیده

زمینه: شایعترین علل مرگ و میر بیماران دیابتی، اختلالات قلبی عروقی است که یکی از دلایل آن عوامل التهابی می باشد. باتوجه به اینکه فعالیت بدنی قادر به کاهش التهاب است، مطالعه حاضر تاثیر دو نوع تمرین ورزشی مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید را بر بیان ژن TRAF6 و TNF-α موش های دیابتی نر بررسی کرده است. روش کار: در این تحقیق تجربی، 72 سر موش صحرایی نر به 6 گروه 12 تایی (موش های دیابتی، کنترل، دیابتی تمرین تناوبی شدید، تمرین تناوبی شدید، دیابتی تمرین مقاومتی فزاینده و تمرین مقاومتی فزاینده) تقسیم شدند. تمرین مقاومتی فزاینده در 6هفته 3جلسه ای بالا رفتن از نردبان عمودی، همراه با وزنه های 50% ,75% , 90% و 100% وزن بدن حیوان، انجام شد. پس از اتمام موفقیت آمیز، 30 گرم به وزنه ها اضافه می شد، تا جایی که نمونه ها نتوانند نردبان را طی کنند. تمرین تناوبی شدید نیز در 6هفته ی 3جلسه ای، با شدت 50 تا 110 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی صورت گرفت. بیان ژن TRAF6 توسط دستگاه Rael Time PCR اندازه گیری شد. یافته ها: میزان TRAF6 بعد از هر دو نوع تمرین در گروه دیابتی، افزایش معناداری داشت که در گروه تناوبی بیشتر بود. TNF-α پس از تمرینات کاهش معناداری داشت که در گروه تناوبی بارزتر بود. نتیجه گیری: هر دو نوع تمرین باعث کاهش عامل التهابی TNF-α و افزایش بیان ژن TRAF6 گردید که این اثرات در گروه تناوبی بیشتر بود.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 14

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.