مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 26 تیر 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 13

Physiology

تحقیقی

تأثیر یک هفته‌ مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و ترکیب آن‌ها بر مقادیر CK، LDH و CRP مردان کشتی‌گیر

امیر شکیب، رامین امیرساسان*، جواد وکیلی

چکیده

زمینه: هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیترولین مالات (Cit)، ال-آرژنین (Arg) و ترکیب آنها (Arg+Cit) بر مقادیر کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و پروتئین واکنش‌گر-C (CRP) مردان کشتی‌گیر بود. روش¬ کار: در یک مطالعه نیمه‌تجربی، 40 کشتی‌گیر باشگاهی (سن، 25-19 سال؛ وزن، 90-60 کیلوگرم و درصد چربی 12-20 درصد) انتخاب و براساس دو شاخص هوازی (شاتل ران) و بی‌هوازی (تست رست) در چهار گروه مکمل‌سازی یک هفته‌ای Arg، Cit (چهارگرم از هر کدام در روز)، ترکیب Arg و Cit (دوگرم از هر کدام در روز) و دارونما (دکستروز) قرار گرفتند. در ابتدا و پس از نمونه‌گیری اولیه خونی همه کشتی‌گیران آزمون شبیه‌ساز کشتی (شامل دو مرحله سه دقیقه‌ای پدال‌زنی با چرخ کارسنج دستی با بار 10 گرم/کیلوگرم/وزن بدن با استراحت 30 ثانیه‌ای بین آنها) را اجرا کردند و سپس نمونه خونی ثانویه پنج دقیقه بعد از آزمون از آنها اخذ شد. بعد از یک هفته مکمل‌سازی مجدداً پروتکل تمرینی و اخذ نمونه های خونی تکرار شد تا میزان CK، LDH و CRP آنها مشخص شود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ ورزشی CK در گروه‌های سیترولین مالات و ترکیبی به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (05/0>P) اما تغییر آن در گروه ال-آرژنین معنی‌دار نبود (05/0

نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 13

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.

کلیه حقوق برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز محفوظ است؛ مگر غیر آن ذکر شود. این مجله علمی با دسترسی باز پلاتینیوم، عنوانی از مجموعه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز (TUOMS PRESS) است.

Journal Management System. Powered by Maad Rayan